‹ Tillbaka till alla nyheter

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård

20 april 2017

Stockholms Sjukhem gör en stor satsning på forskning om multisjuka äldre. Stiftelsen har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram för nyskapande äldrevård. Forskningsprogrammet kommer att lanseras i samband med stiftelsens 150-årsjubileum i november.

– Stockholms Sjukhem gör en unik satsning som ger möjlighet att bryta ny mark och förbättra kunskapsläget för en angelägen patientgrupp – de multisjuka äldre, säger Ewa Ställdal ledamot i stiftelsens styrelse och ordförande i FoUU-kommittén. Ökade vårdbehov hos en åldrande befolkning, snabb teknikutveckling och långsiktig kompetensförsörjning är viktiga framtidsfrågor för vården. För att möta dessa utmaningar krävs ny forskning och nya modeller för samverkan mellan olika aktörer inom vård, akademi och näringsliv. Med forskningsprogrammet för nyskapande äldrevård vill Stockholms Sjukhem bidra till denna utveckling.

– Sköra äldre finns i alla våra verksamheter – från primärvård, avancerad sjukvård i hemmet, geriatrisk vård, rehabilitering och palliativ vård till äldreomsorg – och det är fantastiskt att få möjlighet att göra denna breda satsning på forskning om långsiktig, sammanhållen och nyskapande prevention, vård, rehabilitering och omsorg med inriktning på äldre, säger sjukhusdirektör Karin Thalén.

Skörhet, smärta och hjärtsvikt i fokus

– Forskningsprogrammet kommer att ha fokus på tre viktiga aspekter av ohälsa hos äldre; skörhet, smärta och hjärtsvikt, berättar Erik Sundström FoUU-chef på Stockholms Sjukhem. Programmet innebär att ett antal vetenskapsområden knyts samman för att skapa en helhetssyn på den åldrande personens hälsa. Vi kommer att ha inriktning mot tvärvetenskap och integrerad forskning, interventioner samt innovationsutveckling genom testbäddar för vård- och teknikföretag.

Forskningen kommer att involvera ledande forskare inom programmets fokusområden, till exempel innehavarna av stiftelsens två donationsprofessurer; Miia Kivipelto och Peter Strang. Flera av programmets forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att genomföras i samarbete med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH samt övriga högskolor i Stockholm. Ett av syftena är att få ett brett engagemang från alla yrkeskategorier som möter den äldre patienten.

– Ambitionen är att detta ska vara ett tvärprofessionellt forskningsprogram med stor delaktighet både för medarbetare och patienter. Och målet är att den patientnära forskningen ska komma till användning och nytta i den kliniska vardagen såväl inom Stockholms Sjukhems verksamheter som nationellt och internationellt, säger Erik Sundström.

Forskningsprogrammet ”Nyskapande äldrevård” kommer att lanseras brett i samband med Stockholms Sjukhems 150-års jubileum den 20 november. Programmet omfattar upp till fem miljoner kronor per år i fem år och syftet är att generera ny kunskap som ska leda till kvalitetsförbättringar, ökad patientsäkerhet och en sammanhållen vårdkedja för multisjuka äldre.

För ytterligare information kontakta gärna:

  • Ewa Ställdal, ordförande FoUU-kommittén, telefon 0708-87 87 79
  • Karin Thalén, sjukhusdirektör, telefon 070-682 28 28
  • Erik Sundström, FoUU-chef, telefon 070-883 19 79
  • Marianne Spiik, kommunikationschef, telefon 0739-17 74 43

‹ Tillbaka till alla nyheter

Senast uppdaterad: 19 april 2017