Meny

Avd 1, Neurologisk rehabilitering

Avdelning 1 är inriktad på neurologisk rehabilitering. Här har du som student möjlighet att utveckla ett rehabiliterande synsätt utifrån den drabbade personens resurser och hjälpbehov.


Här har vi samlat information för dig som ska eller är intresserad av att göra din VFU-praktik på Rehabcentrum Kungsholmen.

Många av patienterna är multisjuka vilket kräver hänsynstagande i bedömningar, vård och träning inte bara av den neurologiska skadan eller sjukdomen. Som student får du genom det nära samarbetet i teamet träna dig i din egen profession och att samarbete med andra professioner. Du får också träna dig i att tänka på hur patienten har fungerat innan det aktuella insjuknandet och hur tillvaron blir för patienten efter utskrivningen.

Om avdelningen

Avdelning 1 har 21 vårdplatser fördelade på 17 enkelrum och två enheter med två rum som delar på en toalett. Avdelningen är uppdelad i två teamgrupper, grupp 1 och 2, med varsin expedition. Varje team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, dietist, kurator och neuropsykolog för att skapa helhetssyn på patienten.

Vårt sätt att arbeta

Vi arbetar processorienterat för att ständigt utveckla vården. Processerna ger en gemensam bild av hur vi arbetar och vad som sker under vårdtiden, för att ge en kvalitativ och säker vård. På vårdavdelningen arbetar vi i möjligaste mån i par-vård vilket innebär att en sjuksköterska och en undersköterska har ansvar för ett mindre antal patienter. Psykolog och dietisten arbetar på Stockholms Sjukhem fristående från avdelningen och kallas in som konsulter.

Patienterna kommer från akutsjukhus i hela Storstockholm. Diagnoser på avdelningen är stroke (samlingsnamn för cerebral infarkt, cerebral blödning och subarachnoidalblödning), hjärntumörer och ryggmärgsskador, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och andra komplexa neurologiska skador. Vi tar även emot personer med neurologisk sjukdom eller skada som kommer från hemmet, för en planerad rehabiliteringsperiod.

Teammöten

Majoriteten av patienter skrivs ut till hemmet. Några få skrivs ut till annan vårdinrättning såsom korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. För att skapa helhetssyn av patienten under vårdtiden och inför utskrivning arbetar vi med:

Teammöten är basen för vårt gemensamma arbete runt patienten. Två gånger i veckan, en gång en timme och den andra gången en halvtimme, träffas teammedlemmarna och belyser patientens fysiska funktion, aktivitetsförmåga, psykiska välbefinnande, sociala situation och planerar för hemgång.
Rehabiliteringsmöte erbjuds alla patienter inom första veckan efter inskrivning. Deltagare är förutom patienten och, helst, närstående, läkare, paramedicinare och sjuksköterska eller undersköterska. På mötet ges medicinsk information och var hen befinner sig ur funktionssynpunkt. Tillsammans med patienten sätter vi mål för vårdtiden. Patient och närstående ges tillfälle att ställa frågor.

Vårdplanering

Vårdplanering (VPL) erbjuds alla patienter med behov av insatser i hemmet från kommunen efter utskrivning från Stockholms Sjukhem. Det kan vara allt från trygghetslarm till maximal hemtjänst, d.v.s. insatser flera gånger per dag och natt, tvättning och städning. Det är sjuksköterskan som kallar en biståndshandledare från kommunen till VPL via WebCare. WebCare är en webbaserad kommunikation mellan sjukhus och kommunen/primärvården.

Vi ser studenter som framtidens medarbetare och önskar dig hjärtligt välkommen till oss på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)!

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan