Forskningsprogram för nyskapande äldrevård

Stockholms Sjukhem gör nu en stor satsning på forskning om multisjuka äldre som påbörjades i november 2017. Stiftelsen har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram för nyskapande äldrevård.

Stockholms Sjukhem gör en unik satsning som ger möjlighet att bryta ny mark och förbättra kunskapsläget för en angelägen patientgrupp – de multisjuka äldre. Ökade vårdbehov hos en åldrande befolkning, snabb teknikutveckling och långsiktig kompetensförsörjning är viktiga framtidsfrågor för vården. För att möta dessa utmaningar krävs ny forskning och nya modeller för samverkan mellan olika aktörer inom vård, akademi och näringsliv. Med forskningsprogrammet för nyskapande äldrevård vill Stockholms Sjukhem bidra till denna utveckling.

Bred satsning

Sköra äldre finns i alla våra verksamheter – från primärvård, avancerad sjukvård i hemmet, geriatrisk vård, rehabilitering och palliativ vård till äldreomsorg – och det är fantastiskt att få möjlighet att göra denna breda satsning på forskning om långsiktig, sammanhållen och nyskapande prevention, vård, rehabilitering och omsorg med inriktning på äldre.

Fokus på tre viktiga aspekter av ohälsa hos äldre:

skörhet

smärta

hjärtsvikt

Programmet innebär att ett antal vetenskapsområden knyts samman för att skapa en helhetssyn på den åldrande personens hälsa. Stockholms Sjukhem kommer att ha inriktning mot tvärvetenskap och integrerad forskning, interventioner samt innovationsutveckling genom testbäddar för vård- och teknikföretag.

Engagemang för den äldre patienten

Forskningen ska involvera ledande forskare inom programmets fokusområden, till exempel innehavarna av stiftelsens två donationsprofessurer; Miia Kivipelto och Peter Strang. Flera av programmets forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att genomföras i samarbete med Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH samt övriga högskolor i Stockholm. Ett av syftena är att få ett brett engagemang från alla yrkeskategorier som möter den äldre patienten.

Ambitionen är att detta ska vara ett tvärprofessionellt forskningsprogram med stor delaktighet både för medarbetare och patienter. Och målet är att den patientnära forskningen ska komma till användning och nytta i den kliniska vardagen såväl inom Stockholms Sjukhems verksamheter som nationellt och internationellt.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-04-13 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan