Träning hemma vid Parkinsons sjukdom med hjälp av digitala verktyg

Det övergripande målet med projektet är att erbjuda personer med Parkinsons sjukdom en evidensbaserad, tillgänglig, regelbunden och långsiktig rehabilitering genom sjukdomens olika stadier.

För att kunna erbjuda detta behöver vi först undersöka effektiviteten och implementeringen av högutmanande balansträning (HiBalance-programmet) inom öppenvården. Därefter vill vi undersöka vilken träning som föredras och är effektiv samt teknologi för att kunna utveckla ett e-hälso-verktyg för att långsiktigt stödja träning i hemmet.

I vår forskning har vi också identifierat ett stort behov av att stödja personer för att upprätthålla regelbunden träning för att behålla träningseffekter

Vid Parkinsons sjukdom påverkas balansen av symtom som exempelvis stelhet, långsamma rörelser och fördröjda balansreaktioner. Läkemedelsbehandling är nödvändig vid symptombehandling, men mediciner har visat sig ha nedsatt effekt på balanssvårigheter. Forskningen visar dock att icke-farmakologiska behandlingar har stor betydelse för personer med Parkinsons sjukdom och fysisk träning har ett starkt klinisk och vetenskapligt stöd. Särskilt har utmanande balansträning visat sig ha positiva effekter på både balans och gångförmåga.

HiBalance-programmet - högutmanade balansträning 

HiBalance är ett utmanande balansträningsprogram för personer med Parkinsons sjukdom som utvecklats på Karolinska Institutet. Programmet består av balansträning i små grupper speciellt riktad mot gång- och balansproblematik vid Parkinsons sjukdom. När träningsprogrammet utvärderades i en randomiserad kontrollerad studie, såg man förbättringar i balans- och gångförmåga, fysisk aktivitet och aktiviteter i det dagliga livet. Nästa steg var att testa hur genomförbart programmet var på kliniken där patienterna är mer olikartade och miljön mindre kontrollerad. Av den anledningen utförde vi en klinisk effektivitetstudie av HiBalance och våra preliminära analyser visar positiva resultat gällande balans och gångförmåga.

Stöd för långsiktig träning

I vår forskning har vi också identifierat ett stort behov av att stödja personer för att upprätthålla regelbunden träning för att behålla träningseffekter. I en långtidsstudie av träningseffekterna kunde vi se att de positiva effekterna av HiBalance träningen avtar gradvis och att efter cirka ett halvår fanns få effekter kvar. Därför vill vi utveckla nya innovativa metoder såsom tekniska hjälpmedel som stödjer personer med Parkinsons sjukdom så de fortsätter att träna även när de kommer hem. Ett sådant verktyg skulle också kunna kombineras med professionellt ledd rehabilitering.

Utveckla ett stödjande digitalt verktyg

Som ett första steg kommer vi att undersöka mönster och vad man föredrar för träning bland personer med Parkinsons sjukdom i Sverige. För att sedan utveckla ett verktyg i samarbete med Primärvårdsrehabilitering på Stockholms Sjukhem och även tillsammans med patienter som har Parkinsons sjukdom, deras närstående, fysioterapeuter, IT, webbdesigner och forskare.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, EPM

Kontakt

Breiffni Leavy, projektansvarig, postdoc, fysioterapeut

Erika Franzén, projektansvarig, professorfysioterapeut

Elisabeth Åkesson, docent, lektor, läkare på Stockholms Sjukhem

Sara Mattsson, Msc, fysioterapeut på Stockholms Sjukhem

Carin Åsen, IT-chef på Stockholms Sjukhem

Eling de Bruin, professor, fysioterapeut

Lydia Kwak, docent, implementeringsforskare

Tack till!

Medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem

Region Stockholm och Jubileumsprogrammet på Stockholms Sjukhem som huvudfinansiär

 

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-06-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan