Öppen ansökan

Den första ansökningsperioden är avslutad. En bedömargrupp kommer nu att gå igenom de ansökningar och intresseanmälningar som har lämnats in. Besked om vilka sökande som bjuds in att lämna en fullständig ansökan i steg II meddelas den 19 december. 

Tidplan

 • Ansökningsperiod i Steg I öppnade 1 oktober och stängde 31 oktober 2018.
 • Besked om vilka sökande som inbjuds att inlämna en fullständig ansökan i Steg II meddelas 19 december 2018.
 • Ansökningsperiod i Steg II öppnar 20 december och stänger 31 januari 2018.
 • Besked om beviljade ansökningar meddelas 1 mars 2019
 • Kontrakt skrivs och medel fördelas 10 mars 2019.

Inbjudan till intresseanmälan - stöd till forskning, utveckling och innovation
Du som är verksam inom området prevention, vård, rehabilitering och omsorg med inriktning på de mest sjuka äldre och har en idé till ett projekt är välkommen att söka projektstöd från jubileumsprogrammet. Utlysningen vänder sig till forskare/utvecklare/innovatörer med anknytning till verksamhet inom Stockholms Sjukhem, men även till andra sökande, som nu vill driva projekt i samverkan med kliniker eller andra verksamhetsföreträdare inom Stockholms Sjukhem.

Projekten ska vara relevanta för inriktningen av denna utlysning inom jubileumsprogrammets områden samt bedömas ha stor nytta och betydelse för kliniska verksamheter inom Stockholms Sjukhem, men även vara av nationellt och internationellt intresse. Kopplingen till vård- och omsorgsverksamhet ska vara tydlig. Projektens förväntade resultat ska ha fokus på att skapa nytta för patienter, boende, anhöriga, medarbetare, m. fl (se bilaga).

Hur går ansökningsprocessen till?
Ansökningsprocessen genomförs enligt en tvåstegsmodell – Steg I och Steg II. En särskilt utsedd bedömargrupp med bred representation bedömer och prioriterar projektens utifrån fastställda bedömningskriterier. (Ordförande: Med.dr., överläkare Anne Ekdahl., tre ledamöter med gedigen klinisk/praktisk erfarenhet, två ledamöter med hög vetenskaplig kompetens samt en representant från Stockholms Sjukhems principalförsamling)

I processens Steg I kommer dialog, matchning, och ”coachning”, att erbjudas av personer vid FoUU-enheten på Stockholms Sjukhem. Projekt kan komma att kopplas samman eller befintlig kompetens kompletteras i syfte att öka genomförbarheten av projekten.

Bedömargruppen ska i Steg I, efter samordning och ev matchning, ge förslag till vilka intresseanmälningar (skisser) som ska inbjudas att gå vidare till Steg II och inlämna en fullständig ansökan.

I Steg II bedömer och prioriterar bedömargruppen, utifrån nedan angivna bedömningskriterier, vilka projekt som föreslås ska få stöd från jubileumsprogrammet. Föreslagna projekt presenteras för FoUU-kommittén på Stockholms Sjukhem för beslut om finansiering.

Steg I Intresseansökan/skiss ska omfatta högst 3 sidor. Bedömningskriterier är:

 • Idén (utgående primärt från forskning, utveckling, eller innovation).
 • Relevans och nytta från programmets inriktning och syfte.
 • Genomförbarhet och samverkan.

Steg II Fullständig projektansökan ska omfatta högst 10 sidor. Bedömningskriterier är:

 • Projektets arbetsplan inkl. metod och budget.
 • Gruppens kompetens.
 • Betydelse och nytta för policy och praktik för Stockholms Sjukhem men även av nationell och internationell betydelse.
 • Genomförbarheten.
 • Kunskapsspridning samt plan för implementering.
 • Samverkan.

Hur söker jag?
Intresseansökan i Steg I skickas in via länk: https://apply.se/stockholmssjukhem  
Beredningen av denna utlysning ombesörjs administrativt av FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem.

Projektmedel tillgängliga att söka
I denna första utlysning beräknas 5–6 projekt få stöd med upp till 700 000 kr årligen i 1–3 år med möjlighet till förlängning. Stöd kan även ges till flera mindre projekt med lägre belopp.

Tidplan

 • Ansökningsperiod i Steg I öppnar 1 oktober och stänger 31 oktober 2018.
 • Besked om vilka sökanden, som inbjuds att inlämna en fullständig ansökan i Steg II meddelas 19 december 2018.
 • Ansökningsperiod i Steg II öppnar 20 december och stänger 31 januari 2018.
 • Besked om beviljade ansökningar meddelas 1 mars 2019
 • Kontrakt skrivs och medel fördelas 10 mars 2019.

Inbjudan till intresseanmälan - stöd till forskning, utveckling och innovation (pdf)

Kontaktpersoner:

Ordförande i bedömargruppen, Med.dr., överläkare Anne Ekdahl 

Tf FoUU-chef Johan Permert 

Administratör Monica Erlandsson

Uppdaterad 2018-11-01 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan