Förstoppning hos patienter inom geriatrisk vård

En studie med syfte är att undersöka andelen som är förstoppade vid inskrivning och hur många som får symtom under vårdperioden.

Förstoppning är ett vanligt tillstånd hos äldre personer som oftast leder till nedsatt livskvalitet för de äldre och högre vårdkostnader på grund av längre vårdtider och ökat behov av omvårdnad. Det finns för närvarande inga aktuella studier som undersökt i vilken omfattning som äldre patienter inom geriatrisk vård är diagnostiserade med förstoppning, hur många som upplever dessa symtom och i vilken omfattning laxermedel eller andra åtgärder är ordinerade.

Patienterna kommer att tillfrågas om symtom vid inskrivning och efter tre dagar utifrån ett frågeformulär

Studiens syfte är att undersöka andelen som är förstoppade vid inskrivning och hur många som får symtom under vårdperioden utifrån patienters självrapporterade symtom på förstoppning samt journalanteckningar. Patienterna kommer att tillfrågas om symtom vid inskrivning och efter tre dagar utifrån ett frågeformulär. Studien kommer även att identifiera i vilken omfattning som hälso- och sjukvårdspersonal har diagnostiserat patienter med förstoppning genom att granska patientjournaler samt undersöka vilka åtgärder som har ordinerats vid förstoppning, till exempel laxermedel.

Studiens resultat kan leda till en förbättrad vård för patienter med förstoppningsproblematik

Studien förväntas att bidra med kunskap om i vilken omfattning patienters självrapporterade symtom på förstoppning och hälso- och sjukvårdspersonalens diagnostik och behandling av förstoppning överensstämmer. Studiens resultat kan leda till en förbättrad vård för patienter med förstoppningsproblematik och utgöra underlag för att utveckla samarbetet i vårdkedjan eftersom dessa patienter behöver fortsatt vård efter utskrivning från geriatrisk vård.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten

 

Kontakt 

Anne-Marie Boström, projektansvarig, sjuksköterska, lektor, Karolinska Institutet, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Sjukhem

Veronica Lundberg, doktorand, sjuksköterska, adjunkt, Karolinska Institutet

Hanne Konradsen, sjuksköterska, professor, Köpenhamns Universitet

Marianne Reimers, överläkare, Stockholms Sjukhem

Dorota Religa, överläkare, docent, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

Tack till!

Geriatriska patienter på Stockholms Sjukhem

Personal vid geriatriska kliniken, Stockholms Sjukhem

Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem som finansierat studien

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-10-03 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan