Hjärtsvikt – förbättrad vårdkedja för geriatriska patienter

Gertsvikt är en studie som prövar ett nytt nätverkstänkande kring patienter med hjärtsvikt. Geriatriken får en koordinerande roll och sammanför kompetens från tre specialiteter – kardiologi, geriatrik och primärvård. Patienterna får en förbättrad utredning som grund för planering för vidare omhändertagande i primärvården.

Hjärtsvikt är den vanligaste diagnosen inom geriatriken och orsakar många slutenvårdstillfällen och sänkt livskvalitet för den enskilda personen. Hjärtats pumpförmåga är beroende av en god funktion i hjärtats båda faser: den sammandragande och avslappnande fasen. Begreppet ejection fraction beskriver hur stor andel av blodet som pumpas ut ur hjärtat vid ett slag. Normalt ska hjärtat klara av att pumpa ut mer än halva volymen och ejection fraction beskrivs då som bevarad. Hjärtsvikt kan orsakas av flera olika bakomliggande sjukdomstillstånd, exempelvis hjärtinfarkt, högt blodtryck eller klaffsjukdomar.

Två huvudgrupper

Hjärtsvikt delas in i två huvudgrupper: HFrEF (heart failure with reduced ejection fraction eller systolisk hjärtsvikt) med sänkt förmåga att dra samman hjärtmuskeln, och HFpEF (heart failure with preserved ejection fraction eller diastolisk hjärtsvikt) med sänkt förmåga att slappna av hjärtmuskeln. Den bakomliggande orsaken till HFrEF är ofta hjärtinfarkt. HFpEF kan ha många orsaker och bidragande faktorer, däribland högt blodtryck, klaffel eller inlagringssjukdomar. Det finns god vetenskaplig evidens för vård av HFrEF, men ett sämre underlag för HFpEF, till stor del pga av den heterogena karaktären.

Utredningen består i huvudsak av en ultraljudsundersökning av hjärtat, blodprover och funktionsbedömning. Därefter tas ställning till bakomliggande orsaker och en behandlingsplan kan utarbetas. Många äldre hjärtsviktspatienter är dock inte uppmärksammade inom kardiologin och saknar en grundlig utredning.

Ofullständigt utredda patienter

Enligt Region Stockholms vårdkedja för hjärtsvikt ska patienterna utredas av en hjärtläkare. Behandling kan initieras på sviktmottagningen eller efter återremittering till primärvården. Trots att geriatriken vårdar väldigt många hjärtsviktspatienter är geriatriken inte identifierad i rekommendationerna enligt VISS. Många geriatriska hjärtsviktspatienter är ofullständigt utredda och något ställningstagande till typ av hjärtsvikt har aldrig gjorts. Därmed saknas ofta ett ställningstagande till orsaker och därmed underlag för behandlingsplan för patienten.

Inom Gertsvikt knyter vi ihop kardiologin och primärvården genom att låta geriatriken koordinera och utreda patienterna. Inom Gertsvikt genomförs de första ultraljudsundersökningarna inom geriatriken. Utredningen syftar till att skapa underlag för en bedömning av typ och grad av hjärtsvikt och därmed en behandlingsplan för uppföljning via primärvården. Patienterna kommer att följas under ett år. Utfallsmått är oplanerad återinskrivning, antal slutenvårdstillfällen och mortalitet samt behandlingsförändring, livskvalitet, funktionsnivå och läkemedelsbehandling.

Studien har godkänts av Stockholms Regionala Etikprövningsnämnd 

Film med överläkare Marianne Reimers om hjärtsvikt och forskningsprojektet

Kontaktpersoner

Marianne Reimers, överläkare, Stockholms Sjukhem, doktorand Karolinska Institutet 

08-122 88 033

Anna Morawski, distriktsläkare

Ann Olausson, sjuksköterska avd 13

Bibi Abedi, sjuksköterska avd 13

Maria Eriksdotter, professor och överläkare, Karolinska Institutet 

Johan Fastbom, professor, Karolinska Institutet 

Åke Seiger,  professor, Karolinska Institutet 

 

Tack till!

Tack till medverkande patienter och kolleger på Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet

Studien finansieras av Stockholms Sjukhem samt Region Stockholm och sker i samverkan med Karolinska Institutet

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-06-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan