Ryggmärgsskador under ett år i Stockholm

Tillförlitlig kunskap om omfattning av och orsaken till traumatisk ryggmärgsskada är viktig för att ständigt kunna utveckla förebyggande insatser i vårt samhälle och erbjuda god och jämlik vård. Nya internationella standarder för uppföljning av ryggmärgsskador föranledde forskningsstudien inom vårdkedjan i Stockholm. Målet var att samla in tillförlitliga uppgifter om exempelvis incidens (antal skador per år), orsak och utfall.

Syftet var att följa alla ryggmärgsskadade personer, som gav sitt medgivande, i Stockholmsregionen avseende de nu internationellt etablerade utvärderingsinstrumenten i ”ISCoS core data set” för att få en säker överblick och möjliggöra nationell och internationell jämförelse över antal skador per år, orsak och utfall.

Vård och rehabilitering

Incidensen av ryggmärgsskada varierar internationellt. I Sverige skadas 110-140 per år av så kallad traumatisk skada som ofta orsakas av fall, trafikolycka, dykolycka och ungefär lika många av sjukdomsorsakad ryggmärgsskada exempelvis spinal stenos på grund av tumör eller kotförändring. Vi har ännu ingen botande behandling. Efter en ryggmärgsskada erbjuds vård och rehabilitering inom vårdkedjan i Stockholm på Karolinska Sjukhuset, Rehabstation Stockholm, Stockholms Sjukhem och REMEO.

Uppföljning med nationella kvalitetsregister

Då överblicken över ryggmärgskador internationellt varit bristfällig och utfall av forskningsstudier inte gått att jämföra pga bristande underlag har International Spinal Cord Society, ISCoS, enats kring ett minimum av parametrar att följa. ISCoS core data set parametrar insamlades i studien efter medgivande från deltagande; t ex ålder, kön, skadedatum, skadeomfattning/nivå, ASIA-känsel och muskelfunktionsnivå, skadeorsak, komplikationer, inskrivnings och utskrivningsdatum och jämfördes på gruppnivå. Vi fann bland annat att skadeincidensen i Stockholm är 19 per miljon invånare och år, 60 procent av de skadade var män (vilket är en lägre andel jämfört med internationella studier). Medelåldern vid skada var 55 år och orsaken till skada var ffa fall (58 procent) och trafikolyckor (40 procent). 

Nationella kvalitetsregister såsom WebRehab i Sverige möjliggör fortsatt uppföljning av ryggmärgsskador. Informationen är viktig som grund för utvecklingen av preventiva åtgärder för att minska antalet skador samt erbjuda en god och jämlik vård.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, EPM

Kontaktpersoner

Kerstin Wahman, Docent, Karolinska Institutet, Leg Fysioterapeut, FoUU-chef Rehab Station Stockholm

kerstin.wahman@rehabstation.se

 

Conran Joseph

conran.joseph@ki.se

 

Lena Nilsson-Wikmar, Professor, Karolinska Institutet

Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

 

Nina Andersson

Nina.Andersson@Stockholmssjukhem.se

 

Åke Seiger, Senior Professor, Karolinska Institutet

ake.seiger@ki.se

 

Elisabet Åkesson, Lektor/Docent, Karolinska Institutet, Leg Läkare, Stockholms Sjukhem

elisabet.akesson@stockholmssjukhem.se

 

Tack till!

Tack till medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem och övriga samarbetsparter i ryggmärgsskadevårdkedjan i Stockholm

Studien finansierades av externa forskningsmedel

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan