Meny

Medicinsk vård och omvårdnad vid Parkinsons sjukdom

Överläkare har övergripande medicinskt ansvar, leder och samordnar rehabiliteringen i nära samarbete med det multidisciplinära teamet. Stockholms Sjukhem har olika former av rehabiliteringsuppdrag och här nedan kan du se vad vi erbjuder och ansvarar för utifrån de olika uppdragen.

Här beskrivs den medicinska vård och omvårdnad som Stockholms Sjukhem erbjuder patienter med Parkinons sjukdom.

Specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård efter vård på akutsjukhus:

Medicinsk bedömning inklusive information om sjukdomen påverkar din förmåga att köra bil, använda vapen, råd om livsstil och aktiviteter

Medicinska ronder, neurologisk status och samtal

Provtagning för kontroll av t ex blodtryck (s k vitalparametrar)

Motoriska symtom skattas med Parkinsonschema

Icke-motoriska symtom kartläggs och behandlas vid behov

Läkemedelsordination och förskrivning

Individuell rehabiliteringsplan: Vilka resurser, problem och rehabiliteringsbehov har du som patient

Rehabmöte med dig och dina närstående tillsammans med teamet – där vi går igenom målsättning utifrån dina förväntningar och teamets bedömning

Teamkonferenser – beslut om vårdtid, utvärdering och revidering av rehabplan, planering inför utskrivning och fortsatt rehabilitering efter utskrivning

Standardiserad Individuell vårdplan (SIP) och vårdplanering

Utfärdande av intyg till Försäkringskassan, Färdtjänsten, God man

Kvalitetsregistret Webrehab Sweden används för att mäta resultat och förbättra vårdkvalitet

Specialistkonsultationer vid förändringar av ditt tillstånd under vårdtiden

Vi skriver remiss till primärvården vid utskrivning

 

Planerad neurologisk rehabilitering i veckovård:

Rehabilitering i slutenvård på avd 1, måndag till fredag under 10-15 dygn. Omvårdnadsbehovet i hemmiljö ska vara tillgodosett under helger

I övrig enligt punktlista ovan

 

Planerad neurologisk rehabilitering i dagvård:

Överläkare träffar dig vid inskrivning och utskrivning samt vid behov efter önskemål av dig som patient och teamet. Sjuksköterska ingår inte i teamet på dagrehab

Teamkonferenser – bedömning tillsammans med de olika professionerna, utvärdering av rehabilitering, planering

Den läkare som skriver remissen till oss, ansvarar för att utfärda intyg till Försäkringskassan, ordinera läkemedel och provtagningar

Vi kan tillsammans med dig ge råd om din arbetsförmåga, arbetsträning ingår inte

Medicinsk bedömning vid förändring av din förmåga att delta i dagrehab

Vi erbjuder Parkinsonskurs (se separat infoblad)

Via kvalitetsregistret Webrehab Sweden utvärderas hur du har upplevt din rehabilitering

Uppdaterad 2019-04-15 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan