Stockholms Sjukhem har en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).


FoUU-enheten har funnits i sedan 1994 och finansieras till stor del av Stockholms Sjukhem. Stiftelsen har donerat två professurer till Karolinska Institutet, i geriatrik och i palliativ medicin, och innehavarna är idag verksamma vid FoUU-enheten.

Stockholms Sjukhem strävar efter att leda utvecklingen inom våra profilområden – långvarigt eller obotligt sjuka – och forskningsenhetens arbete är en förutsättning för att nå våra mål. Till forskningsenheten är professorer, universitets- och högskolelektorer, docenter samt ett antal disputerade forskare knutna.

Utbildningsenheten bedriver utbildning för både externa kunder och egna medarbetare. Syftet med utbildningsenheten är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt utifrån våra olika vårdområden.