Jubileumsprogram för nyskapande äldrevård

Stockholms Sjukhems jubileumsprogram för nyskapande äldrevård lanserades i samband med stiftelsens 150 årsjubileum i november 2017. Jubileumsprogrammet syftar till att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka, sköra äldre, såväl inom Stockholms Sjukhems verksamheter, som nationellt och internationellt. Stiftelsen har avsatt 25 miljoner kronor till det femåriga forskningsprogrammet.

Stockholms Sjukhem gör en unik satsning som ger möjlighet att bryta ny mark och förbättra kunskapsläget för en angelägen patientgrupp – de multisjuka äldre. Ökade vårdbehov hos en åldrande befolkning, snabb teknikutveckling och långsiktig kompetensförsörjning är viktiga framtidsfrågor för vården. För att möta dessa utmaningar krävs forskning, utveckling och innovationsarbete samt nya modeller för samverkan mellan olika aktörer inom vård, akademi och näringsliv. Med forskningsprogrammet för nyskapande äldrevård vill Stockholms Sjukhem bidra till denna utveckling.

Här kan du läsa mer om forskningsprogrammets syfte och inriktning, samt om programmets fokusområden.

Bred satsning

Sköra äldre finns i alla Stockholms Sjukhems verksamheter – från primärvård, avancerad sjukvård i hemmet, geriatrisk vård, rehabilitering och palliativ vård till äldreomsorg – och jubileumsprogrammet är därför en bred satsning på forskning om långsiktig, sammanhållen och nyskapande prevention, vård, rehabilitering och omsorg med inriktning på äldre.

Fokus på tre viktiga aspekter av ohälsa hos äldre:

skörhet

smärta

hjärtsvikt

Programmet innebär att ett antal vetenskapsområden knyts samman för att skapa en helhetssyn på den åldrande personens hälsa. Stockholms Sjukhem kommer att ha inriktning mot tvärvetenskap och integrerad forskning, interventioner samt innovationsutveckling genom testbäddar för vård- och teknikföretag.

Engagemang för den äldre patienten

Projekten ska involvera ledande forskare, utvecklare och innovatörer inom programmets fokusområden, till exempel innehavarna av stiftelsens två donationsprofessurer; Miia Kivipelto och Peter Strang. Programmets forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt kommer att genomföras i samverkan mellan Stockholms Sjukhem, universitet och högskolor samt andra vårdenheter i Stockholms regionen. Ett av syftena är att få ett brett engagemang från alla yrkeskategorier som möter den äldre patienten.

Ambitionen är att detta ska vara ett tvärprofessionellt program med stor delaktighet både för medarbetare, boende och patienter. Målet är att det projekten uppnår ska komma till användning och nytta i den kliniska vardagen såväl inom Stockholms Sjukhems verksamheter som nationellt och internationellt.

Jubileumsprogrammet - Forskning för nyskapande äldrevård

Du kan läsa mer om programmet i broschyren "Nyskapande äldrevård".

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-01-18 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan