Etikföreläsning för alla chefer

Några gånger om året ses alla chefer med personalansvar på Stockholms Sjukhem i ett eget forum, samverkande ledning. Här delas kunskap och arbetssätt, nätverkas och utbildas. I mars höll Madhuri Gogineni en föreläsning i grundläggande i etik i forumet.

Samverkande ledning är ett forum för alla med chefsansvar på Stockholms Sjukhem att utbildas och förkovra sig i ny kunskap och dela erfarenheter. I slutet på mars bjöds vår överläkare på Palliativ vård och ordförande i etikrådet, Madhuri Gogineni, in för att hålla en föreläsning i grundläggande etik. Madhuri är van föreläsare i ämnet och håller etikkurser för bland annat läkare. Hon är även engagerad i etikarbete på flera andra sätt i olika sammanhang. Madhuris föreläsning innehöll bland annat beskrivning vad etik faktiskt är, hur det är en viktig del även för dem som inte arbetar kliniskt, om Stockholms Sjukhems etikråd och vad detta ska syfta till. Vi låter Madhuri svara på ett par frågor.

På samverkande ledning fick du föreläsa för alla våra chefer, de som arbetar kliniskt och även de som inte arbetar kliniskt. Berätta hur etiskt tänkande kan gynna även chefer på IT, HR med flera.

– När vi jobbar på ett sjukhus och med äldreboenden, som bedriver vård och omsorg av människor, behöver alla jobba mot organisationens viktigast mål- att ge god vård och omsorg till alla. Exempelvis HR och IT har ansvaret att skapa viktiga processer och arbetsmiljö för att se till att bra sjukvård och omsorg bedrivs. Etik ligger som grunden till detta. Vad bör vi göra för att kunna ge det bästa vården och omsorgen? Alla måste tänka på det här sättet.

Varför är det viktigt att cheferna är väl införstådda i etik?

– För att kunna stötta sin kliniska personal och överhuvudtaget se till att ge de förutsättningarna som behövs för att ge etisk vård, behöver cheferna få utbildning i etik och etiskt stöd. Chefer har särskilda utmaningar så som att väga in etiska aspekter när de behöver fatta beslut om bemanning och ekonomi.

Hur kan cheferna ta detta vidare i sina respektive verksamheter?

– Jag skulle uppmuntra cheferna att ta upp etik och stötta medarbetare som visar intresse för etiska frågor. Om de stöter på etiskt svåra fall, är de välkomna att kontakta vårt etikråd för att boka in en etikrond. De får gärna uppmuntra sina medarbetare att delta i de etiksamtal jag och etikrådet har varannan vecka vid lunchtid på Teams (drop- in- samtal).

 

En av cheferna som fanns på plats på samverkande ledning är Peter Ceder, äldreomsorgschef.

Vad tyckte du om föreläsningen i etik?

– Det här är viktigt på många sätt. Exempelvis påminde den oss chefer om alla de dilemman som våra medarbetare ställs inför dagligen. Vi får inte underskatta behovet av att få reflektera tillsammans över de svåra situationerna och frågorna. Vi som chefer måste ha modet att uppmärksamma det. Genom att vi tillsammans tar upp dem och landar i gemensamma ställningstaganden kan vi växa som organisation. Ibland handlar det bara om att stanna till i korridoren, fråga, lyssna och bekräfta. Andra gånger kanske man behöver en lite längre stund för att vrida och vända på det.

– Samtidigt sitter vi själva som chefer med etiska dilemman. Vi skulle i större omfattning kunna hjälpa varandra att se möjligheter och fatta beslut med jämvikt där alla faktorer tas med. Tillsammans kan vi öka våra egna och varandras personliga mognad genom delade dilemman och erfarenheter. Jag tror att man blir en bättre ledare om man tagit ställning till var man står i sina egna värderingar - en ökad självkännedom. Det är först då man kan bli tydlig och konsekvent och därmed skapa trygghet genom stabilitet och förutsägbarhet.

 

Även Carina Dagberg Hasselblad Stf enhetschef geriatriken på Kungsholmen, avdelning 16 lyssnade till Madhuris föreläsning.

Vad tar du med sig som största lärdomen?

– Jag har läst mycket etik i min sjuksköterskeutbildning och jag känner att det är nödvändigt att ständigt prata om etiska dilemman. Det är något som vi möter varje dag på olika sätt. Min största lärdom är att man ska vara öppen med vad som är svårt. Ibland behöver man just reflektion både som chef och medarbetare. Vi måste våga ta hjälp av varandra och stötta varandra. Att lyfta etiska frågor i grupp är något som vi behöver arbeta mer med för vägleda medarbetarna. Etik är svårt och väcker många gånger känslor som kan vara svåra att hantera som ensam. Vi behöver fortsätta hitta forum för att minimera den moraliska stressen som man kan känna arbetslivet för att skapa den bästa arbetsmiljön. Vare sig man är chef eller medarbetare kommer man ständigt ställas inför svåra situationer där man behöver stöd och luft i systemet att prata etiska dilemman.  Vi ska alla sträva efter samma mål och vi som ledare ska leva upp till värdegrunden och förmedla den vidare inom organisationen.

Hur tror du att de nya tankebanorna kommer att tillämpas/påverka ditt arbete som enhetschef?

– Jag tror att jag som chef med kunskap om etik kan luta mig mot en stabil värdegrund. Vi som arbetar på Stockholms Sjukhem ska sträva efter samma mål och värdegrund vilket ska vara en ledstjärna i arbetet och en stabil grund att stå på som chef. Alla har ett lika värde inom organisationen. Alla som arbetar på Stockholms Sjukhem är här för våra patienter/boende. Vare sig det är patientnära eller icke patientnära. Vi ska hela tiden sträva efter att ge en bra vård. Men vi ska också ständigt fråga oss själva är det något vi kan göra bättre och utveckla för att både arbetsklimat och patientvården ska bli bättre, säger Carina.