Alla 3 verksamhetschefer är utbildade i att utbilda BPSD-administratörer

Ann-Christine Johansson, verksamhetschef Vallgossen, Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan & Anette Bengtsson, verksamhetschef Hornskroken (från 1:a februari verksamhetschef för Mosaiken).

Ann-Christine Johansson, verksamhetschef Vallgossen, Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan & Anette Bengtsson, verksamhetschef Hornskroken (från 1:a februari verksamhetschef för Mosaiken).

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. För att mäta dess symptom finns ett kvalitetsregister som äldreomsorgen registrerar i; BPSD-registret. De som registrerar i verktyget är BPSD-administratörer. Nu har alla Stockholms Sjukhems äldreomsorgs verksamhetschefer gått en utbildning för att själva kunna utbilda BPSD-administratörer. Ann-Christine Johansson, verksamhetschef Vallgossen, berättar.

BPSD drabbar nästan alla med en demensdiagnos någon gång under sjukdomstillfället och är den vanligaste orsaken till att en boende blir beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende.

– Genom att minska BPSD kan den boende med en demenssjukdom få en ökad livskvalité. BPSD-registret är ett av fem kvalitetsregister som vi inom äldreomsorgen registrerar i. Vi mäter och registrerar för att vi ska bli bättre, säger Ann-Christine.

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som används rikstäckande och har funnits sedan 2010. Registret används för att kvalitetssäkra demensvården.

– Det är ett arbetsredskap för omvårdnadspersonal att lägga fokus på icke-farmakologiska metoder men också för att utvärdera användning av psykofarmaka. Det skapar också ett ökat teamarbete mellan olika professioner, säger Ann-Christine.

Vad gör en administratör i BPSD?

– Först utförs en observation med hjälp av skattningsskalan Neuro Psychiatric Inventory (NPI) där vi mäter frekvens och svårighetsgrad av BPSD-symptom. De symptom som mäts är bland annat; vanföreställningar, hallucinationer, upprördhet, nedstämdhet, ångest, upprymdhet, apati, sömnstörningar och matlust, berättar Ann-Christine.

När NPI-skalan genomförts görs en analys av vad som kan vara orsaker till symptomen. Som exempel undersöks om den boende har: tillräckligt med mat/dryck, god syn, god hörsel, blodtryck, puls, smärta och blodsocker.

– Slutligen utformas en vårdplan med åtgärder som även innehåller en bemötandeplan. Planerna provas i det dagliga arbetet under en tidsbestämd period. Därefter görs en utvärdering genom att processen upprepas, berättar Ann-Christine.

Hur många administratörer kommer ni att utbilda på era boenden?

– Vi kommer att hålla administratörsutbildningarna löpande under året med förhoppning för att så många som möjligt från demensenheterna får möjlighet att gå utbildningen. Därefter kommer ett team av administratörer att utses som aktivt kommer att arbeta med registrering av data samt stödja implementeringen av registrering i BPSD-registret. Denna grupp kommer också att samverka med våra andra äldreboenden för att lära av varandra, berättar Ann-Christine.  

Varför behövs administratörer?

– Våra administratörer kommer att samordna teamet och BPSD-arbetet på enheterna. Alla professioner är viktiga och kompletterar varandra i teamet med sina specifika kunskaper. Administratörerna kommer ha extra koll på när nya skattningar ska genomföras samt utvärdera redan utförda skattningar. Det är viktigt att vi arbetar i multiprofessionellt team som ansvarar för att alla medarbetena är delaktiga i detta arbetssätt och att vi jobbar mot samma mål, säger Ann-Christine.

Vill du ge ett par korta råd till personer som vistas kring individer med BPSD?

– Vi är alla olika individer och olika faktorer påverkar oss olika vilket är viktigt att vi är medvetna om. Faktorer som påverkar BPSD är; biologiska, fysiska, psykologiska, sociala och miljö. Det kan också vara så att våra medarbetare är de som orsakar BPSD, resonerar Ann-Christine.

Som medarbetare är det viktigt att kunna tolka och försöka förstå vad en person med demenssjukdom vill uttrycka och vilka behov som inte blir tillfredsställda.

– Det kan vara en stor utmaning för både medarbetare som för den boendes närstående. Därför är det viktigt att alla som arbetar med BPSD följer den upprättade åtgärdsplanen samt den boendes bemötandeplan för att uppnå bästa möjliga resultat, avslutar Ann-Christine.