Vad tycker de äldre om Vallgossen och Hornskroken 2023?

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
Elvira Avdic, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för Stockholms Sjukhems äldreomsorg kommenterar resultaten.

Elvira Avdic, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) för Stockholms Sjukhems äldreomsorg kommenterar resultaten.

Varje år ber Socialstyrelsen alla som bor på äldreboende att besvara en enkät. Här presenteras delar av Vallgossens och Hornskrokens resultat, med kommentarer från Elvira Avdic, Medicinskt ansvarig sjuksköterska på Stockholms Sjukhems äldreomsorg.

Vad är syftet med enkäten?

Syftet är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

 

Elviras kommentar kring resultatet.

– Den sammantagna bedömningen visar att de som bor inom våra verksamheter och deras närstående är positiva och nöjda med sitt boende och äldreomsorgen. Det är mycket bra resultat för våra verksamheter, konstaterar Elvira.

Till vänster; Vallgossen och till höger Hornskroken.

Till vänster; Vallgossen och till höger Hornskroken.

Har du någon kommentar kring detta resultat?

– Upplevelsen av hälsa är individuell och speglar människans totala livssituation. Upplevelser och bedömning av allmänna hälsotillstånd har också ett samband med de äldres bedömning av insatser som ges inom äldreomsorgen. Ju sämre upplevelse av hälsa hos varje individ, desto mindre nöjd är man med sin äldreomsorg. Det är en utmaning för oss att arbeta med de upplevelse kring det hälsotillstånd varje individ har och vad det egentligen står för. Det är en stor omställning för äldre att flytta till äldreboende. Att få känna sig trygg, omhändertagen och att kunna lita på att vi finns där när man själv inte kan reda ut situationen är betydelsefullt. Inom äldreomsorgen arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa till att det finns kompentent omsorgspersonal, läkare, sjuksköterskor och paramedicinare som arbetar i team för att kunna ge en trygg och säker vård och omsorg på plats, säger Elvira. 

 

Vad vill du säga kring detta resultat?

– Upplevelsen av ensamheten är problematisk inom all äldreomsorg och även inom våra verksamheter. Att statistiken inte förändrats till mer positiva siffror, trots att det gjorts insatser i frågan, är bekymmersamt. Jag tror att det viktigt ta reda på, på individnivå, vilka de främsta orsakerna till att känslan av ensamhet upplevs. För att därefter kunna genomföra förändringar i syfte att minska upplevelsen av ensamheten, säger Elvira.

Våra äldre är mest nöjda med våra medarbetare

Enkäten ställer frågor om; boendemiljö, mat- och måltidsmiljö, aktivitet och möjlighet att komma utomhus, hjälpens utförande, bemötande och inflytande, trygghet och förtroende, tillgänglighet, hjälpen i sin helhet och synpunkter. Elvira lyfter ut några anmärkningsvärda resultat.

– Våra äldre är mest nöjda med våra medarbetare. 91 procent tycker till exempel att det är lätt att få kontakt med medarbetare på boendet och 96 procent tycker att vi tar hänsyn till boendes åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras. 91 och 100 procent på frågan om boende känner förtroende och om de känner sig trygga på sitt äldreboende. Det är mycket bra siffror och ett glädjande resultat för våra verksamheter.

En annan fin siffra är att 100 procent uppger att de har fått plats på önskat boende och 90 procent trivs med sin lägenhet.

Brukarundersökningens resultat är ett verktyg för uppföljning i förändringsarbetet hos oss inom äldreomsorgen. I år är något färre är nöjda med vår mat och måltidsmiljö. Våra verksamheter arbetar konsekvent med att öka kunskapen hos våra medarbetare och ser kontinuerligt över vårt arbetssätt med mål att förbättra upplevelser kring mat och måltidsmiljön för våra boende.

Svarsfrekvens

När enkäten utfördes hade Nyckelharpan för få boende för att kunna delta.

Totalt svarade 32 963 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 45,3% av de tillfrågade (Riket).

Andelen svarande för Vallgossen och Hornskroken var mellan 40 - 60%