Patientsäkerhetsberättelse 2019

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

I patientsäkerhetsberättelsen kan du läsa om hur Stockholms Sjukhem arbetat med patientsäkerhet under 2019.

Tre områden har varit i fokus för Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsarbete under året som gått. Det första har varit att stärka patientsäkerhetskulturen genom ledningens stöd och återkommande patientsäkerhetsdialoger. Det andra har handlat om att följa upp övergången till nya arbetssätt och rutiner enligt lagen om utskrivning från slutenvården. 

Det tredje området har varit att införa Infektionsverktyget. Förberedelser har gjorts under året och verktyget kommer successivt införas under tidig vår 2020. Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner och underlätta för vårdpersonal att följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning.

Agera för säker vård

Stockholms Sjukhems övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet är att ge en god och säker vård och omsorg. Det innebär att ingen patient eller boende ska behöva drabbas av en vårdskada. Det fortsatta patientsäkerhetsarbete kommer att utgå från den Regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvård ”Agera för säker vård”.

Fokusområden 2020 är:

• Öka kunskap om inträffade vårdskador
• Tillförlitliga och säkra system och processer
• Säker vård här och nu
• Stärka analys, lärande och utveckling och
• Öka riskmedvetenhet och beredskap

En lokal handlingsplan för Stockholms Sjukhem ska tas fram under året, med aktiviteter för ökad patientsäkerhet som ska bidra till att de nationella och regionala målen uppnås.

Läs Stockholms Sjukhems patientsäkerhetsberättelse 2019