Omfattande covidforskning på Stockholms Sjukhem

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Sedan pandemin kom har ett stort antal forskningsprojekt inom covid påbörjats på Stockholms Sjukhem.

– Många vet att vi vårdar patienter men inte att vi bedriver forskning, den forskningsaktivitet som blommat upp och ställt om under pandemin är helt otrolig, säger Georg Engel, FoUU-chef på Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem har en aktiv forsknings-, utvecklings, utbildnings- och innovationsenhet. Den 1 januari i år fick verksamheten även status som universitetssjukvårdsenhet, vilket är en kvalitetsstämpel på att det bedrivs kontinuerlig forskning, utveckling och utbildning inom vården.

Stort patientunderlag

Från mars förra året har Stockholms Sjukhem vårdat över 800 covidpatienter på uppdrag av Region Stockholm. Inom rehabiliteringen har även cirka 100 personer fått rehabilitering efter att ha haft covid. När pandemin kom inleddes fort ett flertal forskningsprojekt rörande covid, både inom äldreomsorgen, geriatriken, palliativa vården och rehabiliteringen. De flesta projekt genomförs i samverkan med andra aktörer.

– Vi har redan fått fram viktiga resultat och kan bidra till att öka kunskapen om hur man bland annat ska behandla covid, säger Georg Engel.

Flera av studierna har finansierats med hjälp av Stockholms Sjukhems jubileumsprogram som har som mål att förbättra kunskapsläget för patientgruppen multisjuka äldre. 

Halverad dödlighet

Stockholms Sjukhems geriatrik har under pandemin ingått i ett samarbete med andra geriatriska kliniker Region Stockholm och Karolinska Institutet där över 2000 patienters data har analyserats.

– Här har vi lärt oss dödligheten har halverats, eller minskat ännu mer, redan under första vågen. Vi försöker förstå varför och hur så vi kan använda resultatet nu under den fortsatta pandemin. Vi ser tydligt att vissa läkemedel och behandlingar hjälper patienterna så dödligheten är betydligt lägre än i våras, säger Georg Engel.

Undersöka dementas covidvård

Det nationella kvalitetsregistret för vård i livets slutskede, Svenska Palliativregistret, har visat att personer som avlidit på grund av covid-19 på äldreboenden inte hade lidit av exempelvis andnöd i lika hög uträckning som de som avlidit på sjukhus.

– Vi fortsätter nu att analysera data från Svenska Palliativregistret, exempelvis vill vi veta om dementa med covid-19 i Sverige får sämre vård än andra, säger Georg Engel.

90 procent kan komma hem utan syrgas

Den som drabbats av svår covid och har fått intensivvård behöver rehabilitering. Rehabiliteringskliniken på Stockholms Sjukhem har hittills tagit emot över 100 patienter, personer som haft behov av syrgas när de kommit, de kanske till och med var smittsamma, men inte behövde intensivvård längre.

– Och de här patienterna forskar vi också på. Vi vet nu att nästan alla som  kommer hit med behov av syrgas kan återvända hem utan syrgas. Vi studerar också hur de kan ta emot rehabilitering för att kunna återgå i arbete, säger Georg Engel.

Georg Engel, FoUU-chef på Stockholms Sjukhem.

Georg Engel, FoUU-chef på Stockholms Sjukhem.