Fysisk aktivitet och proteinrikt näringsintag skapar hälsovinster och ökad livskvalitet

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan
Anne-Marie tillsammans med Tommy Cederholm, läkare, forskare (tidigare professor i Uppsala) och ledamot i stiftelsen Stockholms Sjukhems styrelse. Två av de forskare som har arbetat med OPEN-studien.

Anne-Marie tillsammans med Tommy Cederholm, läkare, forskare (tidigare professor i Uppsala) och ledamot i stiftelsen Stockholms Sjukhems styrelse. Två av de forskare som har arbetat med OPEN-studien.

Bibehållen, och ibland, förbättrad fysisk funktion och näringstillstånd liksom en mer meningsfull vardag. Det är resultatet av att arbeta enligt OPEN-konceptet. Konceptet skapades i en studie där äldre genomförde styrkeövningar och drack proteinrik näringsdryck. Nu arbetar man enligt konceptet på äldreboendena Nyckelharpan och Hornskroken.

– Man förväntar sig kanske inte att personer som bor på äldreboende ska kunna bibehålla eller till och med förbättra sin hälsa. Men det går och det är viktigt att visa! Det finns många skäl att fortsätta vara fysiskt aktiv, oavsett ålder, säger Anne-Marie Boström, leg. sjuksköterska och docent.

På Nyckelharpan och Hornskroken får boende göra styrkeövning (resa sig upp från sittande position) vid fyra tillfällen om dagen. De boende som har svårt att tillgodose sitt proteinbehov genom maten får även dricka proteinrik näringsdryck. Alla medarbetare är involverade i detta arbete, inte minst fysioterapeuterna. De, och andra nyckelpersoner, har fått introduktion i konceptet av Anne-Marie Boström, som är en av dem som ligger bakom OPEN-studien. Utifrån studien har det tagits fram en handbok, som stöd för chef och medarbetarna. Den visar tydligt hur de på egen hand kan arbeta enligt konceptet.

Varför är det så viktigt att få bättre fysisk funktion och näringstillstånd?

Upp till hälften av alla som bor på äldreboende är, eller löper risk, för att bli undernärda. Att vara undernärd medför ökad risk för depression, nedsatt immunförsvar och ökad infektionskänslighet. Det ger förlängd tid för återhämtning och rehabilitering efter sjukdom. Dessutom leder undernäring och fysisk inaktivitet till att såväl muskelmassa som muskelstyrka minskar. Det i sin tur bidrar till orkeslöshet och svaghet, något som också ökar risken för fall och frakturer. För att förbättra de äldres hälsa behöver medvetenheten om betydelsen av nutrition och fysisk aktivitet ökas hos så väl myndigheter som i vård och omsorg.

Vad är OPEN-studien och vad visade dess resultat?

I OPEN-studien (Older Person’s Excercise and Nutrition Study) studerades äldre på äldreboende, med en medelålder på 86 år. De fick under en period genomföra uppresningar från sittande till stående fyra tillfällen om dagen och dricka proteinrik medicinsk näringsdryck. Man undersökte om de två delarna kunde bidra till förbättrad funktionell och näringsmässig status, hälsorelaterad livskvalitet och rörlighet. 

Resultatet visar att de äldre som drack näringsdryck och genomförde träningen bibehöll, och i vissa fall förbättrade, sin fysiska funktion och förbättrade sitt näringstillstånd jämfört med personerna i kontrollgruppen. I intervjuer uppgav många att interventionen kändes meningsfull och gav dagen ett ökat innehåll.

– Äldreomsorgen behöver arbeta mer hälsofrämjande. OPEN-konceptet är ett arbetssätt som kan tillämpas och anpassas efter individens förutsättningar och behov. Alla människor behöver fysisk aktivitet och bra mat. Uppresningar är en sådan övning som flertalet av de boende redan gör i vardagen, säger Anne-Marie.

Ökat behov av protein kan tillgodoses med maten. Men ibland kan måltiderna behöva kompletteras med proteinrik näringsdryck. Du som bor i eget hem kan vid behov få detta utskrivet av hälso- och sjukvården och då till ett subventionerat pris.

Fysisk aktivitet är viktigt, oavsett ålder. Människan är idag friskare högre upp i åldrarna.

– Att vara ”snäll” och låta de äldre vila, är att göra de äldre en björntjänst. I stället borde man titta på arbetssätten och fundera över ”Hur kan vi integrera fysisk aktivitet i vårt dagliga arbete”. Även de som bor på äldreboende behöver bibehålla sin fysiska aktivitet utifrån sina förutsättningar. OPEN-studien visar på vikten av detta, säger Anne-Marie.