Journalfrågor och personuppgifter 

Vårdens skyldigheter

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Vid varje kontakt med hälso- och sjukvård och omsorg registreras personuppgifter i olika vårdregister. Behandling av personuppgifter i journalsystem regleras av ett antal lagar, t.ex. dataskyddsförordningen (2016/679) DsF och patientdatalagen (SFS 2008:355).

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att:

  • Föra patientjournal och upprätta annan dokumentation som behövs i vården.
  • Administration som föranleds av vård
  • Upprätta dokumentation som följer av lagkrav eller andra bindande krav
  • Fortlöpande utveckla och säkra vårdkvalitet
  • Planera, följa upp, ta fram statistik, utvärdera samt utöva tillsyn av vårdverksamheten

Samtycke

Vid vissa personuppgiftsbehandlingar krävs samtycke. Ett lämnat samtycke kan återkallas och då upphör personuppgiftsbehandlingen.

Sammanhållen journalföring

Stockholms sjukhem delar uppgifter med andra vårdgivare i s.k. sammanhållen journalföring, där vårdpersonal kan få tillgång till viktig information hos andra vårdgivare om tex diagnos, vård, behandling och provresultat. På sätt behöver inte patienten återge sin vårdhistoria till varje vårdgivare. Patienten samtycker till att vårddokumentationen får läsas. Utan samtycke kan journalen spärras för andra vårdgivare.

Läs mer om sammanhållen journalföring

Nödöppning

Om det finns fara för liv och hälsa, och patienten inte kan meddela sig, har vårdpersonalen rätt till nödöppning av journalen. Vid nödöppning syns vilka vårdgivare som har varit aktuella och dessa kontaktas för att häva spärren.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas är personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Andra kategorier av känsliga uppgifter behandlas i de fall där det är nödvändigt för att kunna ge god vård. Uppgifter om närstående som patient eller närstående har lämnat kan i vissa fall behandlas.

Endast personuppgifter som anses nödvändiga, för att uppfylla ändamålet, samlas in.

Säkerhet och sekretess

För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehörig åtkomst hindras av säkerhetsåtgärder så att endast behörig personal kan ta del.   

Bevarande och gallring

Gallring och arkivering sker enligt patientdatalagen. Patientjournaler och de personuppgifter som finns där bevaras i 10 år, från senaste vårdtillfälle. Personuppgifter för patient- och ekonomiadministration gallras när de är inaktuella.

Biobank

Biobankslagen gör det möjligt att spara vissa prover, som tas i vården, till forskning och utveckling. Patienten ska få information och ge samtycke till de prover som sparas. Samtycket kan återkallas och då kasseras sparade prover. 

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister syftar till att utveckla och förbättra vården. Varje register har en personuppgiftsansvarig organisation som är registerhållare. Vårdgivare rapporterar in begärda uppgifter om vård och behandling i kvalitetsregistren. Patient har rätt till information om kvalitetsregistren och kan välja att inte delta och att få de egna uppgifterna raderade. Samtycke är inte ett krav. Önskemål om utdrag eller radering handhas av varje registerhållare.

 

Patientens rättigheter

Läsa journal

Patienten har rätt att läsa sin journal och att få journalkopia.

Läs din journal via 1177, Vårdguidens e-tjänster, kan personer över 16 år läsa sin journal genom att logga in med e-legitimation.

Journalkopior

Beställning av journalkopior görs via Stockholms Sjukhem eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs mer och beställ journalkopia

Spärr av journal/hävning av spärr

Patient kan spärra sin journal så att uppgifter inte visas för andra vårdgivare. Vid spärrad journal ansvarar patienten för att vårdpersonalen får den information de behöver för att säkerställa god och säker vård.

Begäran om spärrning görs hos respektive vårdenhet. Hävning av spärr görs vid besök hos vårdenheten.

Läs mer om att spärra din journal

Loggutdrag

Patienten har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till journaluppgifterna. Loggutdrag kan beställas hos 1177 Vårdguidens e-tjänster Loggutdrag kan också beställas via Stockholms Sjukhems med hjälp av beställningsblankett. 

Ladda ner beställningsblankett för register- och loggutdrag

Rättelse

Patient har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift i journalen. Detta görs genom kontakt med den vårdenhet ärendet gäller. Om oenighet har patienten rätt att skriva in avvikande mening i journalen.

Radering

Journaluppgifter kan helt eller delvis raderas. Begäran om radering görs hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Information till dig som har skyddade personuppgifter

Stockholms Sjukhem tillämpar sammanhållen journalföring i gemensamma datajournalsystem, t ex TakeCare, WebCare och Vaccinera. Detta innebär att andra vårdgivare under vissa förutsättningar, kan ha direktåtkomst till dina patientuppgifter.


Klagomål på hantering av personuppgifter

Klagomål och/eller synpunkter på hur personuppgifter behandlas kan lämnas via Stockholms Sjukhems hemsida. Datainspektionen kan också kontaktas.

 

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Stockholms Sjukhem

Box 12230

102 26 Stockholm

Dataskyddsombud

dso@stockholmssjukhem.se

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-06-10 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan