Erica Asaba bredvid mobilapp

Eric Asaba, ansvarig för delstudien.

Viktig satsning för att förebygga stroke

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Ett forskningsprojekt på Stockholms Sjukhem och KI har fått 500 000 kronor av Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V). Satsningen ska studera metoder för att förebygga stroke genom bättre levnadsvanor och aktivitet i vardagen.

Forskningsprojektet börjar under våren och är en del av den större studien Aktivare vardag (Make My Day) som pågått sedan 2014.  Eric Asaba, docent vid KI med förenad anställning vid Stockholms Sjukhems FoUU-enhet, är ansvarig för delstudien.
– Vi är jätteglada att vi fått medel! Den här forskningen ligger i frontlinjen med utveckling och utvärdering av ett så kallat stroke-preventionsprogram där vardagsaktivitet och teknik används för att främja hälsa hos personer med förhöjd risk för stroke. 

Varför är den här forskningen viktig?

– Det finns en tydlig koppling mellan levnadsvanor och förhöjd risk för stroke. Att som patient kunna se riskerna i sin egen vardag är viktigt och vi vill bidra till att det blir enklare att skapa nya goda vanor.

Vad ska ni använda medlen från SFO-V till? 

– Nu kan vi skala upp och digitalisera själva utbildningen av vårdprogrammet för vårdpersonalen som ska möta patienterna. Vi kan även förbättra det digitala materialet till patienterna. Det här gör vi genom dialog med alla som är med och gör sedan förbättringar så vi enklare kan införa programmet i vården.  

Målet är nu att rekrytera 90 patienter till delstudien som vården upptäckt ha en högre risk att få en stroke, av dessa ska 45 delta aktivt. 
– De kan ha övervikt, vara stillasittande och upplever stress. Det här i kombination med högt blodtryck, förmaksflimmer eller diabetes i familjen anses bland annat ge ökad risk för att drabbas av en stroke, säger Eric Asaba.

App och samtalsträffar

Patienterna som ska delta aktivt i studien ska bland annat använda sig av en app och delta på samtalsträffar som leds av arbetsterapeuter, dietister eller fysioterapeuter. Träffarna kommer ha olika kunskapsteman rörande levnadsvanor som exempelvis engagerande aktivitet och kost. Med hjälp av appen kan deltagarna även registrera kost-, alkohol- och tobaksvanor, samt hur mycket de rör sig. Vårdpersonalen följer sedan upp informationen de lagt in i appen. 
Det här är viktigt för primärvården som är en central arena inom den nya sjukvårdsreformen där just prevention bör prioriteras högt, säger Eric Asaba. 

Hjälp till självhjälp

Huvudsyftet med delprojektet är att komma fram till hur appen och samtalsträffarna på ett enhetligt och fungerade sätt kan införas i vården genom att skapa utbildningar till vårdpersonalen, 
Målet med hela studien är att vi ska kunna ge konkreta verktyg och strategier som inte är så tidskrävande till patienterna och som de känner sig motiverade av, säger Eric Asaba. 

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke är en av våra största folksjukdomar. I Sverige får cirka 25 000 personer stroke varje år, en person var 20:e minut. Medelåldern för insjuknande i stroke är 75 år, men hela 20 procent av de drabbade är under 65 år. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården. 

Du kan läsa mer om stroke på: 

1177 Vårdguiden 

STROKE-Riksförbundets webbplats

Projektansvariga

Eric Asaba (Lektor & docent vid Karolinska Institutet med förenad anställning vid Stockholms Sjukhem)

Ann-Helen Patomella (Lektor & docent, Karolinska Institutet)


Medverkande forskare och personal:

Elisabet Åkesson (Tillförordnad FoUU-chef på SSH, docent & lektor vid KI, läkare vid SSH)

Cecilia Johnsson (Doktorand vid KI, tidigare arbetsterapeut vid SSH).  

Elin Jakobsson (Postdoc, Karolinska Institutet)

Emelie Mälstam (Doktorand, Karolinska Institutet)

Susanne Guidetti (Professor, Karolinska Institutet)

Maria Hagströmer (Professor, Karolinska Institutet)

Christina Eriksson (Arbetsterapeut APC)

Carmen Wärlinge (Fysioterapeut APC)

Gunnar Nilsson (Läkare, SLSO och Professor, KI)

Christina Olsson (Fysioterapeut och AVC Samordnare Danderyd)