”Superspännande samarbete! Just mötet mellan barn och äldre.”

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Så säger Åke, vars mamma bor på äldreboendet Nyckelharpan. Han talar om den samverkan som är på gång mellan äldreboendet och Raoul Wallenberg förskola som finns i samma hus. För att det ska bli ett planerat och strukturerat samarbete mellan generationerna, har Hemsö anlitat Generation Marianne.

Generation Marianne består av grundarna Suzanne Thorén och Maria Carlander. I företagets styrelse finns Ann-Kristin Boström, docent i Internationell pedagogik och forskare inom fältet intergenerational practice: hur man sammanför generationer på ett givande och långsiktigt hållbart sätt. Det är ett välbeprövat arbetssätt i bland annat USA, Storbritannien, Spanien, Irland, Australien och Japan. Forskare har kunnat se att äldre som deltar i generationsöverskridande aktiviteter i större utsträckning kan upprätthålla eller till och med förbättra sin balans, rörlighet och motorik. De har även konstaterat att många av de äldre deltagarna uppger att de upplever en meningsfullhet som bidrar till att de känner sig mer tillfreds med livet och att de i lägre utsträckning uppger att de lider av ofrivillig ensamhet. Dessa effekter leder även till en mer positiv attityd och respekt för olikheter som vi möter i samhället.

– Vi arbetar med att förebygga ålderism och psykisk ohälsa genom att förena generationer i meningsfulla aktiviteter för att på så sätt stärka individers välbefinnande och skapa ett socialt hållbart samhälle, berättar Maria.

Hur går samarbetet med Raoul Wallenberg förskola och Nyckelharpan till?

– Vi har precis avslutat första steget som innebär ett kartläggningsarbete där personal, boende/anhöriga och barn/vårdnadshavare har fått besvara enkäter och vissa har intervjuats. Här hittar vi gemensamma intressen, behov och förväntningar från båda verksamheterna. Utifrån detta kan vi bygga ett gemensamt hållbart arbetssätt för en gemensam veckoaktivitet, som sedan förhoppningsvis utökas till flera aktiviteter, säger Maria.

Nästa steg, som nu också har inletts, är att en grupp personal utbildas i grunderna i intergenerational practice. Utbildningarna handlar dels om att ge en förståelse för vad och hur de gemensamma aktiviteterna bäst byggs upp. Samtidigt som de upplevs som meningsfulla för deltagarna och är i enlighet med verksamheternas syfte och mål. En annan viktig del i utbildningarna är att få personalen att skapa en samsyn kring gemensamma rutiner, roll- och ansvarsfördelning samt mål med samarbetet, så att de tillsammans skapar ett hållbart arbetssätt för de gemensamma aktiviteterna. De ska nu även formulera gemensamma rutiner och målsättningar för sin samverkan.

– Vi har valt att nu i ett första skede kommer en mindre grupp ur personalen att gå Generation Mariannes utbildningsprogram för att komma igång med en mindre grupp boende och barn som har som mål att genomföra en veckoaktivitet. Att inte gå ut för hårt i början utan bygga upp samverkan successivt och i mindre skala ser vi som en nyckel till att säkerställa ett långsiktigt samarbete som känns naturligt för verksamheterna. Nu i början av implementeringsfasen är vi med som stöd på plats och därefter återkommande följa upp och ge personalen coachning månatligen, berättar Maria vidare.

Hur har ni upplevt mottagandet så här långt?

– Vi kan se att det finns ett stort intresse hos personalen på såväl Nyckelharpan som på förskolan att få till ett hållbart samarbete. Bland de boende och barnen finns en nyfikenhet i att komma i gång med gemensamma aktiviteter. Dessa är viktiga utgångspunkter som vi ska förstärka och bygga upp en kultur kring så att det blir en naturlig del som ingår i ordinarie verksamhet, säger Maria.

Hur kommer samarbetet mellan förskolan och Nyckelharpan att se ut framöver?

– Vår förhoppning är att den lilla gruppen med boende och barn som har en stående, gemensam veckoaktivitet kommer att fungera bra och att det kommer att uppstå önskemål hos fler att få delta och/alternativt skapa nya grupper med fler aktiviteter. Målet är att Nyckelharpans och Raoul Wallenbergs förskolans kultur kommer att genomsyras av just meningsfulla möten mellan äldre och unga, såväl planerade som spontana, avslutar Maria.

En viktig del i intergenerational practice är utvärdering och effektmätning. Det kommer att genomföras regelbundet för att säkerställa att deltagarna upplever en meningsfullhet. En större utvärdering och effektmätning kommer att göras i mars 2024 för att se vad de gemensamma aktiviteterna ger, såväl för enskilda individer som verksamheterna.

Ewa Svensson, verksamhetschef på Nyckelharpan, är glad att samarbetet med förskolan och Generation Marianne är igång.

– Det är så kul nu när vi äntligen är i gång med utbildningen via generation Marianne och att alla medarbetare ser fram emot att lära sig kring pedagogiken kring att skapa möten mellan äldre och barn.

Hur går pratet på Nyckelharpan om detta?

– De boende ser fram emot vilka aktiviteter som kommer att bli tillsammans med barnen. Närstående är också nyfikna på detta samarbete som det har hört så mycket om sedan vi öppnade Nyckelharpan.

Global Intergenerational Week

Just denna vecka är Global Intergenerational Week, då man firar samverkan över hela världen. Läs mer om detta på länken.