Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19

Stockholms Sjukhem har tagit fram ett behandlingsförslag för palliativ vård i livets slutskede vid covid-19. Dokumentet riktar sig i första hand till dig som möter döende patienter och beskriver behandlingar som inriktar sig på vård i livets absoluta slutskede. För läkare och annan vårdpersonal som handlägger personer som har en reell chans att tillfriskna gäller till stor del andra rutiner som inte tas upp i detta dokument.

Behandlingsförslaget för palliativ vård i livets slutskede vid covid-19 är framtaget av Christel Hedman, Jonas Bergström och Per Fürst, samtliga läkare inom palliativ vård på Stockholms Sjukhem. Dokumentet omfattar vad som är känt om palliativ vård i livets slutskede vid viruspandemi samt konkreta behandlingsstrategier, doser och administrationssätt för lindring i livet slutskede av de symtom som är framträdande vid Covid-19. Dokumentet kan komma att uppdateras efterhand, i takt med att ny kunskap tillkommer och förutsättningarna för vård under pandemin förändras.

För läkare och annan vårdpersonal som handlägger personer som har en reell chans att tillfriskna gäller till stor del andra rutiner som inte tas upp i detta dokument. Hit hör till exempel till exempel rutiner om antibiotika, syrgas i botande syfte, non-invasivt andningsstöd (NIV) och respiratorbehandling. På Palliativt kunskapscentrums Covid-19 sida finns flera olika rådgivande dokument kring bl.a. syrgasbehandling som kan vara ett bra komplement också vid botbar covid-19, läs mer på PKC:s webbplats.

Palliativ vård i livets slutskede vid COVID-19 (Uppdaterad 2 april)

 

Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård

Palliativt kunskapscentrum (PKC) har i samarbete med Stockholm Sjukhem tagit fram en film om palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård.

Filmens syfte är att ge läkare, framför allt med inriktning mot basal hemsjukvård och särskilda boenden, ökad kunskap om hur man kan lindra svåra symtom i samband med Covid-19 hos den döende patienten. Filmen kan också kan vara till nytta för både läkare och sjuksköterskor oavsett vårdform, utan att göra anspråk på att vara heltäckande. 

Lägg märke till att de läkemedel som tas upp i föreläsningen inte säkert finns i den basala hemsjukvården. I Stockholms län kan det därför bli aktuellt att ta hjälp av den specialiserade palliativa vården och ASIH. För potentiellt botbara patienter gäller även andra råd (t.ex. angående antibiotika, syrgas i botande syfte osv.). Det finns även stödjande råd angående syrgasanvändning på SäBo, se PKC:s webbplats

Uppdaterad 2023-01-18 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan