OPEN-studien: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg

Syftet med studien är att se effekten av att kombinera en enkel daglig aktivitet, ”sit-to-stand” med ett proteinrikt kosttillägg för att förbättra muskelfunktion, mobilitet och ADL (aktiviteter i det dagliga livet) hos äldre personer på äldreboenden.

Projekttitel: Daglig fysisk funktionsträning kombinerat med proteinrikt kosttillägg – effekter på mobilitet och oberoende – En randomiserad klusterstudie på personer på äldreboende

Projektets hypotes är att ett protein-rikt kosttillägg kan förstärka effekten av den fysiska träningen. Projektet kommer även undersöka de äldre personernas erfarenheter av att genomföra interventionen (fysisk träning och näringsdryck) samt personalens erfarenheter av att stödja den äldre att genomföra interventionen. Projektet kallas OPEN, en förkortning för ”Older Persons Exercise and Nutrition study”.

På Stockholms Sjukhem

Projektet påbörjade datainsamling på ett äldreboende i Huddinge kommun våren 2016. Hösten 2016 genomfördes datainsamling och intervention på vård- och omsorgsenheten på Stockholms Sjukhem, och därefter på äldreboenden i Huddinge kommun. Datainsamlingen avslutades i december 2017. Återrapportering till enheter har skett under 2018 och 2019, bland annat har ett inspirationscafé genomförts på Stockholms Sjukhems vård och omsorgsboende. Resultaten från studien har presenterats på vetenskapliga konferenser och vetenskapliga publikationer är i produktion.

Aktiviteten innebär att den äldre reser sig från sittande till stående vid minst fyra tillfällen per dag, exempelvis två tillfällen på förmiddagen och två tillfällen på eftermiddagen samt ett proteinrikt kosttillägg två gånger per dag.

Vårdenheter vid två kommuners äldreboenden (vård och omsorgsboende) har slumpmässigt delats in i två grupper: en grupp där de äldre personerna deltagit i ”sit-to-stand”-aktiviteten och erbjudits ett proteinrikt kosttillägg, och en grupp där personerna ges sedvanlig vård (ingen träning eller kosttillägg). Personer över 75 år som kunnat utföra aktiviteten ”sit-to-stand” är de som fått delta. Aktiviteten innebär att den äldre reser sig från sittande till stående vid minst fyra tillfällen per dag, exempelvis två tillfällen på förmiddagen och två tillfällen på eftermiddagen i samband med dagliga aktiviteter som exempelvis på- eller avklädning, måltider.

Ett sätt att utvärdera effekten av övningen över tid är att man räknar hur många gånger en person kan resa sig från sittande till stående under 30 sekunder

Vid aktiviteten fanns personal till hands för att stödja den äldre, och övningen kunde genomföras med en karmstol som stöd. Ett sätt att utvärdera effekten av övningen över tid är att man räknar hur många gånger en person kan resa sig från sittande till stående under 30 sekunder. Interventionstiden är 12 veckor och alla deltagare genomgår tester och blodprovstagningar vid start och efter 12 veckor. Aktivitetens effekt på fall, trycksår och mobilitet kommer också att utvärderas. De äldre personerna som deltagit kommer tillfrågas om att delta i individuella intervjuer angående deras erfarenheter. Personal kommer att intervjuas om deras erfarenheter av att vara med i studien. 

Resultat

Studiens resultat presenteras i filmen nedan.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, EPM

Lyckat forskningsprojekt om fysisk träning och proteinrik dryck

Kontakt

Anne-Marie Boström, projektansvarig, sjuksköterska, lektor

Erika Franzén, fysioterapeut, lektor

Åke Seiger, professor

Gerd Faxén Irving, dietist och docent

Sofia Vikström, arbetsterapeut och lektor

Tommy Cederholm, läkare, professor

Helena Grönstedt, sjukgymnast och Med Dr.

Anders Wimo, läkare, professor

Tack till!

G:a Tjänarinnor och Nutricia som finansierat studien

Boende och personal som deltagit och bidragit i studien

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-05-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan