Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

– En kontrollerad studie för att utvärdera upplevelsen av vården hos patienter inom geriatriken på Stockholms Sjukhem

Nationell Vårdplan i Palliativ vård (NVP) är en vårdplan som kvalitetssäkrar vården när den inte längre är botande. I projektet har NVP implementerats på geriatriken vid Stockholms Sjukhem för att utvärdera om införandet har effekt på exempelvis symtom, livskvalitet, patientnöjdhet och antalet medicinska undersökningar. Studien visar att patientnöjdheten ökar efter införandet av NVP.

Befolkningen i Sverige och Europa blir allt äldre och För att kunna möta vårdbehovet hos de sköra äldre patienterna krävs en helhetssyn och vården bör därför vara personcentrerad. Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter med problem vid livshotande, icke-botbar sjukdom och förebygger och lindrar lidande. En kombination av geriatrik och palliativ vård kunde därför förbättra vården av de sköra äldre.

Den Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) innehåller frågor om bland annat fysiska och psykiska symtom, kommunikation och delaktighet i vården. På så sätt ska NVP stötta det personcentrerade sättet att arbeta.

Resultat

Syftet med studien var att undersöka om införandet av NVP kan förbättra omhändertagandet av sköra äldre inom geriatriken. I studien inkluderades patienter före NVP infördes och efter att NVP var införd. Resultaten visade att patienternas nöjdhet med vården ökade påtagligt efter införande NVP när det gällde upplevelse av delaktighet, kommunikation och information. Däremot ökade inte livskvaliteten eller symtomen. Inga negativa effekter sågs efter införande.

Sammantaget visar studien att genom en kombination av geriatrik och palliativ vård i form av NVP kan patientnöjdheten hos sköra äldre patienter påtagligt förbättras och således rekommenderas ett sådant arbetssätt i framtiden.

 

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten

Kontakt

Huvudansvarig för studien är läkare Christel Hedman, Palliativt Centrum Stockholms sjukhem:

Skicka mejl

 

Enhetschef för avdelning 16 på geriatriken Stockholms sjukhem, där patienter rekryteras, är Maria Lagergren:

Skicka mejl

 

Med dr Maria Schelin, professor Carl Johan Fürst och Anette Duarte, Palliativt Utvecklingscentrum Lund

Tack till!

Tack till alla medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem.

Studien vid Stockholms Sjukhem finansieras primärt via den kliniska verksamheten då detta i första hand är ett kvalitetsförbättringsprojekt

Uppdaterad 2023-05-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan