Förstoppning hos patienter inom geriatrisk vård

En studie med syfte är att undersöka andelen som är förstoppade vid inskrivning och hur många som får symtom under vårdperioden.

Förstoppning är ett vanligt tillstånd hos äldre personer som oftast leder till nedsatt livskvalitet för de äldre och högre vårdkostnader på grund av längre vårdtider och ökat behov av omvårdnad. Det finns för närvarande inga aktuella studier som undersökt i vilken omfattning som äldre patienter inom geriatrisk vård är diagnostiserade med förstoppning, hur många som upplever dessa symtom och i vilken omfattning laxermedel eller andra åtgärder är ordinerade.

Resultatet av intervjustudien påvisade att patienter erhåller en suboptimal vård vad gäller förstoppning beroende på olika faktorer som lågt prioriterat område och otydliga riktlinjer på vilka sätt som förstoppnings ska bedömas, behandlas och förebyggas

Vid den geriatriska kliniken vid Stockholms Sjukhem har datainsamling för två studier genomförts under 2017. Den första studien var en intervjustudie med läkare och sjuksköterskor där syftet med studien var att undersöka deras erfarenheter av att bedöma, behandla och förebygga förstoppning hos äldre patienter. Resultatet av intervjustudien påvisade att patienter erhåller en suboptimal vård vad gäller förstoppning beroende på olika faktorer som lågt prioriterat område och otydliga riktlinjer på vilka sätt som förstoppnings ska bedömas, behandlas och förebyggas. Personalen byggde sina beslut på personlig kunskap och erfarenhet och kliniskt resonemang. En person-centrerad inriktning var angelägen men kunde inte alltid förverkligas.

Riskfaktorer

Den andra studien var en journalstudie där syftet var att undersöka förekomsten av förstoppning hos patienter på den geriatriska klinikern samt vilka riskfaktorer som hade samband med förstoppning. Förstoppning bedömdes utifrån tre olika sätt: diagnos i patientjournalen, ordinerad laxermedel samt dokumentation av symtom och eller tecken på förstoppning i journalen. Av de 321 patienter som ingick i undersökningen var det 6% som hade en ICD-10 diagnos på förstoppning, 65% hade symtom eller tecken på förstoppning och 60% hade ordinerats laxermedel. Enbart 5% hade dokumentation enligt samtliga tre sätt i journalen. I studien identifierades att längre vårdtid, förskrivning av morfin och högre ålder hade samband med förstoppning.

Förstoppning är ett vanligt tillstånd hos äldre patienter som vårdas inom geriatrisk verksamhet. De två studierna påvisar att det finns behov av utvecklingsarbete för att förbättra vården för äldre patienter inom denna vårdform.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten

 

Kontakt 

Anne-Marie Boström, projektansvarig, sjuksköterska, lektor, Karolinska Institutet, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Sjukhem

Veronica Lundberg, doktorand, sjuksköterska, adjunkt, Karolinska Institutet

Hanne Konradsen, sjuksköterska, professor, Köpenhamns Universitet

Tack till!

Geriatriska patienter på Stockholms Sjukhem

Personal vid geriatriska kliniken, Stockholms Sjukhem

Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem som finansierat studien

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-05-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan