Närståendes upplevelser av livets sista tid under covid-19-pandemin

Under covid-19-pandemin infördes besöksförbud och andra restriktioner, som påverkade närståendes möjligheter att närvara under sina anhörigas sista tid i livet. Detta har skapat oro och svårigheter med kommunikationen för patienter, deras närstående men också för sjukvårdspersonal. Studien visar att närståendes upplevelse påverkades negativt under pandemin framförallt hos de närstående som mist någon i covid-19.

Covid-19-pandemin kan allvarligt påverka upplevelsen av dödsfall och vården i livet slut hos patienter och deras närstående. Eftersom pandemin inte är den sista krisen världen kommer att uppleva, kan vi lära oss av människors erfarenheter nu.

Syftet med studien var att svara på följande fråga: Vilka är erfarenheterna av vården i livet slut för närstående till nyligen avlidna personer och hur påverkas dessa av Covid-19 pandemin?

I studien ombads slumpmässigt utvalda närstående till personer som avlidit av Covid-19 eller andra orsaker under pandemins första våg att svara på en enkätundersökning. Frågorna gällde deras erfarenheter av vården i livet slut för en nyligen avliden släkting.

Studien genomfördes under första vågen under covid-19 pandemin, under tidsperioden mars-september 2020. Totalt svarade 587 närstående på enkäten. Deras upplevelse var sammantaget att pandemin påverkade deras upplevelse av livets sista tid påtagligt. De närstående som upplevde dödsfallet hos personer som var sjuka i covid-19 upplevde vården betydligt mer negativ, majoriteten ansåg att den medicinska vården inte var tillräckligt bra, tilltron till både läkare och sjuksköterskor var lägre och majoriteten fick inte vara närvarande under livets sista tid.

Resultat

På basen av dessa resultat kan vi rekommendera att under kommande kriser bör vårdpersonalen så aktivt som möjligt ge information till närstående, och om möjligt låta närstående vara närvarande under den sista tiden i livet.

Kontakt

Huvudansvariga för studien

Carl Johan Fürst, professor Birgit Rasmussen, docent Maria Schelin, alla vid Palliativt Utvecklingscentrum Lund samt läkare Christel Hedman, Palliativt Centrum Stockholms sjukhem och Palliativt Utvecklingscentrum Lund: 

Mejla till

Tack till

Tack till alla medverkande närstående.

Uppdaterad 2023-05-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan