Slutförd studie, läs mer om resultatet

Palliative-D –  Vitamin D-behandling till cancerpatienter i palliativt skede

en randomiserad, placebo-kontrollerad klinisk studie

Tidigare studier har visat att vitamin D-behandling till patienter med vitamin D-brist har flera positiva effekter och exempelvis kan minska smärta, förbättra immunförsvarets funktion och skydda mot infektioner samt öka välbefinnandet. Vitamin D-tillskott är också en skonsam behandling som sällan ger några biverkningar.

Palliative-D är en randomiserad, placebo-kontrollerad, dubbel-blind-studie där vi undersöker om vitamin D-behandling kan minska symtombördan, främst avseende smärta, och öka livskvaliteten hos cancerpatienter i palliativt skede.

Upprätthålla intakt immunförsvar

Vitamin D behövs för att upprätthålla ett intakt immunförsvar. Vitamin D-brist kan leda till ökad risk för infektioner men också till ökad risk för smärta, trötthet och depressioner. Många cancerpatienter har låga eller mycket låga vitamin D-nivåer.

Den primära frågeställningen i Palliative-D är om vitamin D-behandling leder till minskad smärta hos cancerpatienter med vitamin D-brist

Vi har i en liten pilot-studie visat att vitamin D-tillskott till 39 cancerpatienter i sen fas av sin sjukdom resulterade i minskad smärta, färre infektioner och ökad livskvalitet jämfört med en obehandlad, matchad kontrollgrupp. Se figur nedan. Det tydligaste fyndet i studien var att just smärtan blev bättre redan efter 1 månads behandling med vitamin D-tillskott. Efter 3 månaders behandling minskade även antalet infektioner. Behandlingen tolererades väl och gav inte upphov till biverkningar (bild nedan).

Det tydligaste fyndet i studien var att just smärtan blev bättre redan efter 1 månads behandling med vitamin D-tillskott.  Behandlingen tolererades väl och gav inte upphov till biverkningar

 

Baserat på våra tidigare resultat genomför vi nu en större klinisk studie, ”Palliative-D studien”. Studien påbörjades hösten 2017 och inklusion av patienter beräknas pågå till och med sommaren 2020.

Minska smärta och infektioner?

Den primära frågeställningen i Palliative-D är om vitamin D-behandling leder till minskad smärta hos cancerpatienter med brist av vitamin. Sekundära frågeställningar är om behandling  med vitamin kan minska antalet infektioner, minska trötthet (fatigue) och öka livskvaliteten jämfört med placebo.

Cancerpatienter i palliativ fas av sin sjukdom inskrivna vid Stockholms Sjukhems ASIH, ASIH Stockholm Södra eller ASIH Stockholm Norr tillfrågas. Sammanlagt 254 patienter kommer att inkluderas.

Endast patienter med vitamin D-brist, dvs 25-hydroxyvitamin D < 50 nmol/L, inkluderas i studien. De patienter som inkluderas erhåller antingen vitamin D3 4000 IE/dag löst i vegetabilisk olja eller bara vegetabilisk olja (placebo) i 12 veckor. Behandlingen innebär att patienterna tar 8 droppar/ dag av läkemedlet. Under studietiden inhämtas data vid inklusion och efter vecka 4, 8 och 12 avseende smärta, infektioner och symtomskattning av exempelvis trötthet. Blodprover tas vid samtliga tillfällen. Vitamin D mäts i blodet vid inklusion i studien samt efter 12 veckor.

Skonsam behandling

Vitamin D är en enkel och skonsam behandling som vanligtvis inte ger några biverkningar. Om vitamin D tillskott kan minska smärta, infektioner eller trötthet hos cancerpatienter kan detta vara till stor nytta för patienterna och den palliativa vården genom att minska lidande och symtom hos patienterna samt reducera vårdtyngd och läkemedelsanvändning. Vid ett negativt resultat vet vi att vi inte behöver behandla vitamin D brist hos palliativa cancerpatienter, dvs även ett negativt resultat är viktigt för att undvika onödig behandling.

I studierna inkluderas patienter oavsett cancertyp, ålder eller kön. Detta gör att resultaten kan tillämpas på breda patientgrupper.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden

Studien är godkänd av Läkemedelsverket

Film D-vitamin ska minska smärta hos cancerpatienter

Kontakt

Ansvarig Läkare och forskare för studien Palliative-D är Linda Björkhem-Bergman, docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid ASIH Stockholm Södra

Ansvarig studieläkare för Palliative-D vid Stockholms Sjukhem är Dr Marie Nordström (PhD, överläkare)

Ansvarig studiesjuksköterska för Palliative-D vid Stockholms Sjukhem är Carina Sandberg, (Leg Ssk).


Övriga medarbetare:

Caritha Klasson, ansvarig studiesjuksköterska vid ASIH Stockholms Södra och ASIH Stockholm Norr samt Stockholms Sjukhem

Maria Helde-Frankling, studieläkare vid ASIH Stockholm Södra, (överläkare, PhD-student)

Tack till!

Stort tack till alla medverkande patienter och till kollegor vid Stockholms Sjukhem

Tack till finansiärer av studien: Stockholms Sjukhems Jubileumsfond, Cancerfonden och Region Stockholm (ALF-projektmedel)

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan