Införande av OPEN-konceptet inom äldreomsorg – Stockholms Sjukhem

I OPEN-studien har en kombinerad intervention bestående av sit-to-stand-övningen och proteinrik näringsdryck utvärderats på äldreboende.

Deltagarna i interventionsgruppen bibehöll eller förbättrade sina resultat gällande fysisk funktionsförmåga och nutritionsstatus. I intervjuer av de äldre och personal i interventionsgruppen beskrevs att interventionen var enkel att utföra och integrera i det dagliga livet. Personalen uttryckte såväl möjligheter att genomföra interventionen men många berättade även om utmaningar då de inte hade kunskap om hälsofrämjande arbetssätt.

Kunskapsläget behöver utvecklas hur OPEN-konceptet på ett effektivt och hållbart sätt kan spridas och implementeras bland personal samt de äldre och deras närstående

Utifrån resultaten från OPEN-studien har ett forskningsprojekt startat som ska utvärdera om ett systematiskt stöd till personal och ledning kan underlätta införande av OPEN-konceptet i äldreomsorgen. Flera studier påvisar att det är en komplicerad uppgift att förändra rutiner i arbetet och beteende hos personal. Det finns idag begränsad evidens om hur förändringsarbete ska genomföras för att implementera ny kunskap i vården, speciellt inom äldreomsorg. Kunskapsläget behöver utvecklas hur OPEN-konceptet på ett effektivt och hållbart sätt kan spridas och implementeras bland personal samt de äldre och deras närstående. En handbok har utvecklats för chefer och personal med syfte att stödja införandet av OPEN-konceptet.

Under 2023 har en modell för att stödja införandet av OPEN-konceptet utvecklats och testats på Hornskrokens äldreboende. Vi har genomfört utbildningsinsatser i samverkan med chefer och personal och även involverat närstående. Datainsamling med intervjuer av personal har avslutats och analyser av dessa ska nu påbörjas. Preliminära resultat visar bl.a. på ett behov av ett mer anpassat informations- och undervisningsmaterial för olika yrkesfunktioner. Under 2024 har projektet startats på Vallgossen.

Det övergripande syftet för detta fortsättningsprojekt är att vidareutveckla kunskap om den modell som stödjer personal att integrera fysisk aktivitet och nutrition i vårdarbetet tillsammans med de äldre. Målet är att ha infört OPEN-konceptet som ett arbetssätt och förbättringsarbete under 2024 vid Vallgossens enheter i samverkan med medarbetare och chefer samt boende och närstående för att främja äldre personers hälsa och öka välbefinnandet.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-05-20 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan