Berättande som redskap för personcentrerad vård och helhetssyn i arbetet med sköra äldre

Den personliga berättelsen betonas ofta som en förutsättning för personcentrerad vård. Med projektet vill vi fördjupa kunskapen om vad detta kan innebära i praktiken för vårdpersonal som arbetar med äldre. Vi vill bidra med en bättre förståelse för hur berättande konkret och systematiskt kan användas som ett redskap inom geriatrisk vård.

Uppdraget som vårdpersonal har när de arbetar med äldre har många dimensioner. Oavsett profession ska vårdpersonal tillämpa beprövad erfarenhet och vetenskaplig kunskap om sjukdom, vård och åldrande. Samtidigt förväntas de arbeta personcentrerat och utgå från de unika, ofta komplexa situationer som utgör den äldre personens vardag. Vi vet att detta är en utmaning. Idag vet vi också att mycket av den kunskap som finns inte blir använd, att vården för äldre ofta brister i personcentrering och att det påverkar livskvaliteten för äldre.

Meningsfull vård

Vårdpersonal behöver ges förutsättningar och konkreta redskap för att kunna arbeta personcentrerat på ett strukturerat sätt och därigenom bidra till vård som är meningsfull både för dem själva och för de äldre personerna som de möter.

Mer systematiska studier

Idag finns det forskningsgrundad kunskap om att vårdpersonal använder berättande som en grundläggande strategi i sitt arbete. Det saknas dock mer systematiska studier om hur berättande kan användas som interprofessionell resurs för att uppnå helhetssyn inom vård för äldre. Detta projekt har ambitionen att ändra på detta.

Projektet kommer att bidra med ny vetenskaplig kunskap om berättande som redskap inom geriatrisk vård samt praktiska arbetsformer som stödjer berättandet som resurs inom vård för äldre

I projektets första del vill vi studera hur berättande sker inom geriatrisk vård, samt hur detta berättande kan skapa förutsättningar för att se den äldre personens behov, resurser och preferenser och därmed bidra till ökad helhetssyn. Utifrån resultatet utvecklas ett studiematerial som kan stödja vårdpersonal i att använda berättande som ett redskap i arbetet.

I den andra delen av projektet prövas studiematerialet av vårdpersonal som arbetar inom geriatrisk vård.

Projektet kommer att bidra med ny vetenskaplig kunskap om berättande som redskap inom geriatrisk vård samt praktiska arbetsformer som stödjer berättandet som resurs inom vård för äldre.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten

Kontakt

Doktorand Lisa Herulf Scholander driver projektet.

Professor Staffan Josephsson som kombinerar anställning vid KI med engagemang inom projekt vid SSH är vetenskapligt ansvarig.

Lektorerna Sofia Vikström och Anne-Marie  Boström, båda aktiva vid Stockholms Sjukhem bidrar med sina kompetenser.

Tack till!

Tack till medverkande patienter, närstående och kollegor vid Stockholms Sjukhem

Studien finansieras primärt av Jubileumsprogrammet vid Stockholms Sjukhem samt av Forskarskolan i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-06-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan