Effekterna av covid-19 på vårdkvaliteten i livets slutskede – registerbaserade studier

Utgående från data inrapporterade till Svenska palliativregistret görs flera studier av hur den pågående covid-19-pandemin påverkar vårdkvaliteten i livets slutskede. Resultat från sjukhus och från särskilda boenden/korttidsboenden studeras och jämförelser görs med en referenspopulation från 2019. Arbetet leds från Stockholms Sjukhem och involverar fyra forskare.

Den pågående covid-19-pandemin medför stora påfrestningar för sjukvård och äldreomsorg. Många sköra äldre avlider till följd av sjukdomen och föreskrifter samt behandlingsriktlinjer medför att närstående i många fall inte har möjlighet att närvara. Detta påverkar hur vården i livets slutskede kan utformas och ges.

Möjlighet att bidra med ny kunskap

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som sedan 2005 samlar in data kring vårdkvaliteten under den sista veckan i livet. Registret får in uppgifter från cirka 60% av samtliga dödsfall som inträffar i landet, oavsett ålder, diagnos och vårdform. Det är ansvarig sjuksköterska eller läkare som efter dödsfallet rapporterar via en webbaserad enkät med cirka 30 frågor, och sedan april-20 går det att registrera om personen avlidit till följd av covid-19. Insamlade resultat ger en unik möjlighet att bidra med ny kunskap.
En forskargrupp bestående av Peter Strang, Jonas Bergström och Staffan Lundström på Stockholms Sjukhem samt Lisa Martinsson i Umeå bildades i maj-20 och gruppen har sedan dess arbetat med att analysera och publicera data utifrån flera delstudier.

Fokus särskilda boenden/korttidsboenden

Fokus ligger på data inrapporterade från sjukhus samt särskilda boenden/korttidsboenden där den absoluta merparten av dödsfallen till följd av covid-19 har inträffat. Som jämförelsematerial används inrapporterade data från sjukhus samt särskilda boenden/korttidsboenden under 2019.

Hittills har gruppen publicerat tre artiklar i vetenskapliga tidskrifter, två manus är inskickade för publicering, ett manus är under bearbetning och minst två studier är planerade under första delen av 2021.

Kontakt

Staffan Lundström, docent, överläkare, palliativ vård och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem; institutionen för onkologi-patologi Karolinska Institutet.

 Skicka mejl

 

Peter Strang, professor, Stockholms Sjukhems FoUU-enhet

 Skicka mejl

 

Jonas Bergström, överläkare på Stockholms Sjukhem

 Skicka mejl

 

Tack till

Studierna genomförs med stöd av medel från Stockholms Sjukhems jubileumsprogram samt Svenska palliativregistret.