Geriatrik och Palliativ vård - Införande av Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP

– En kontrollerad studie för att utvärdera upplevelsen av vården hos patienter inom geriatriken på Stockholms Sjukhem

Nationell Vårdplan i Palliativ vård (NVP) är en vårdplan som kvalitetssäkrar vården när den inte längre är botande. I projektet kommer NVP att implementeras på geriatriken vid Stockholms Sjukhem för att utvärdera om införandet har effekt på exempelvis symtom, livskvalitet, patientnöjdhet och antalet medicinska undersökningar. I den första delen inkluderas patienter som vårdas utan NVP och efter införande inkluderas patienter som vårdas enligt NVP.

Befolkningen i Sverige och Europa blir allt äldre och därför förändras sjukdomspanoramat och fler lever med allvarliga kroniska sjukdomar. De allra sköraste är de multisjuka äldre, alltså de som är 75 år och äldre, har tre eller fler diagnoser och har varit inlagda på sjukhus tre eller fler gånger det senaste året.

Krävs en helhetssyn

För att kunna möta vårdbehovet hos de sköra äldre patienterna krävs en helhetssyn som inte fokuserar på enstaka diagnoser. Omhändertagandet bör därför fokusera på varje individs specifika livssituation och vården bör därför vara personcentrerad, vilket innebär att patienten tillsammans med personalen tillsammans tar beslut rörande vård och behandling. För att kunna vårda de sköra äldre patienterna krävs en helhetssyn. Här kan den palliativa vården, som fokuserar på symtomlindring, med sin helhetssyn fylla en del av de här behoven.

Fokus på förbättrad livskvalitet

Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem vid livshotande, icke-botbar sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka symtom, noggrant behandla fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Då den geriatriska vården bygger på den medicinska vården av äldre patienter med allvarlig sjukdom och begränsad tid kvar att leva, borde fokus ligga på förbättrad livskvalitet. En kombination av geriatrik och palliativ vård kunde därför förbättra vården av de sköra äldre.

Syftet med studien är att undersöka om införandet av NVP kan förbättra omhändertagandet av sköra äldre inom geriatriken.

Den Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP) innehåller frågor om bland annat fysiska och psykiska symtom, hur väl man kan sköta sina vardagliga aktiviteter, kommunikation, förståelse av sjukdomssituationen och delaktighet i vården. På så sätt ska NVP stötta det personcentrerade sättet att arbeta.

NVP är uppbyggt av tre delar:

Del 1 är ett stöd för att identifiera patientens palliativa vårdbehov och kan användas på exempelvis sjukhusmottagningar och -avdelningar.

Del 2 ger stöd för bedömning av behov, symtom, önskemål och prioriteringar, oberoende om det är en vecka kvar i livet eller mer än ett år

Del 3 innehåller förslag på omhändertagande efter dödsfallet samt stöd till närstående

Syfte och utförande

Syftet med studien är att undersöka om införandet av NVP kan förbättra omhändertagandet av sköra äldre inom geriatriken. I studien kommer NVP del 2 att införas på geriatriken vid Stockholms Sjukhem. Den vetenskapliga frågeställningen är huruvida patienternas upplevelse av delaktighet, kommunikation och trygghet ökar i och med införandet av NVP del 2. Totalt kommer 250 patienter inkluderas innan införandet och 250 efter införandet. Patienternas får efter vårdtillfället svara på frågeformulär och frågorna gäller symtom, livskvalitet, patientnöjdhet. Därtill kommer antalet medicinska åtgärder och återinskrivningar att analyseras. Svaren efter införandet av NVP jämförs med svaren innan införandet, för att studera om införandet ger en ökad vårdkvalitet.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten

Kontakt

Huvudansvarig för studien är läkare Christel Hedman, Palliativt Centrum Stockholms sjukhem:

 Skicka mejl

 

Enhetschef för avdelning 16 på geriatriken Stockholms sjukhem, där patienter rekryteras, är Maria Lagergren:

 Skicka mejl

 

Med dr Maria Schelin, professor Carl Johan Fürst och Anette Duarte, Palliativt Utvecklingscentrum Lund

Tack till!

Tack till alla medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem.

Studien vid Stockholms Sjukhem finansieras primärt via den kliniska verksamheten då detta i första hand är ett kvalitetsförbättringsprojekt

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-06-26 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan