Palliativ vård och immunitet hos äldre – IMAGE studien

Syftet med IMAGE-studien är att studera immunförsvarets funktion hos äldre personer. För att bättre förstå immunförsvaret studeras kopplingar mellan immunförsvarets funktion och fysisk aktivitet hos äldre, symptombörda hos patienter med cancer, muskelförlust och vitamin D status. Studierna görs genom att patienter svarar på frågor, journalgranskning och analys av blodprover.

Man har länge vetat att äldre individer är mer mottagliga för infektioner och i regel har ett sämre immunförsvar än yngre. Detta blev extra tydligt under Covidpandemin. Kunskapen om varför och på vilket sätt immunförsvaret försämras hos äldre är dock ännu relativt okänt. Är det kopplat direkt till den biologiska åldern eller är det andra faktorer som är viktigare – som tex fysisk aktivitet eller samsjuklighet? 

Det huvudsakliga syftet med IMAGE studien (IMmunity and AGE) är att studera immunförsvarets funktion hos äldre individer, över 70 år, med fokus på immunitet mot virusinfektioner och vaccinationssvar mot COVID-19 och influensavaccin. Vi önskar även studera kopplingar mellan immunförsvarets funktion och fysisk aktivitet hos äldre, symptombörda hos cancerpatienter, muskelförlust samt nivån av vitamin D.

I ”IMAGE” studien kommer 4 olika grupper studeras med 50-100 individer i varje grupp:

  • friska, fysiskt aktiva personer över 70 år
  • sköra och multisjuka äldre personer över 70 år
  • patienter som är över 70 år med en cancersjukdom och som vårdas inom den specialiserade palliativa vården
  • friska frivilliga personer i åldern 18-65 år

I samband med att personen samtycker till att delta i studien får hen svara på några korta frågor om trötthet och andra symtom, eventuella sjukdomar, pågående medicinering och för den första och sista gruppen efterfrågas också hur många timmar per vecka personen tränar. Muskelstyrkan mäts med en mätare för handstyrka och muskelmassan genom att mäta vadomfång. Därtill samlas information in om tidigare influensa och COVID-vaccination in och om personen haft COVID-infektion eller influensa de senaste åren. För den andra och tredje gruppen samlas information in från journaler om personen haft infektioner som föranlett sjukhusvård och/eller antibiotikakurer under de senaste 6 månaderna.

Blodprov tas vid ett tillfälle och analyseras för att studera immunförsvaret, nivån av D vitamin och rutinprov som blodvärde och njurfunktionen. Därtill tas ett näsprov för att studera immunförsvaret.

Studien hoppas ge svar på hur immunitet förändras med åldern, vilka faktorer som spelar in och hur immuniteten påverkar individernas symptombörda och livskvalité.

Kontakt

Linda Björkhem-Bergman, Palliativ vård, Stockholms Sjukhem

E-post


Christel Hedman, Palliativ Vård Stockholm Sjukhem 

E-post

Tack till:

Tack till medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Studien vid Stockholms Sjukhem finansieras av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Region Stockholm (ALF-medel) och CIMED.