Stroke, träning och mjuk massagebehandling

I projektet undersöker vi effekter av träning och mjuk (taktil) massage efter stroke. Om positiva effekter uppnås kan mjuk massage i framtiden erbjudas som tillägg till vanlig rehabiliterande träning och behandling.

Varje år diagnosticeras cirka 24 000 personer med stroke, de flesta över 65 år. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna. Vanliga symtom som försvårar rehabilitering efter stroke är trötthet, depression, stress, oro, så kallad neglekt (uppmärksamhetspåverkan) och smärta. Mjuk massage har visat fördelaktiga effekter på smärta, oro och ångest vid andra sjukdomar och tillstånd. Vår hypotes är att massage kan erbjuda välbefinnande, minskad stress, förbättrad sömn och ökad rehabiliteringspotential efter stroke.

Tillägg till vanlig behandling

Studien är en så kallad randomiserad kontrollerad (open label) studie där vi undersöker om mjuk massagebehandling i tillägg till gängse rehabilitering och träning ger några mätbara fysiologiska och psykologiska effekter på symtom och funktion hos personer som nyinsjuknat i stroke. Studien genomförs på slutenvårdsavdelning under rehabiliteringsfas.

Om hypotesen, att tillägg av massagebehandling till gängse rehabiliterande träning ger positiva effekter, bekräftas kan mjuk massage erbjudas mer regelbundet inom slutenvård.

Vi undersöker blodtryck, puls, grad av smärta, sömn, oro, livstillfredställelse, funktionsförmåga, känsel och motorik och förekomst av så kallad neglekt (ensidig ouppmärksamhet) under 2-3 veckor. Vi följer upp måendet via nationella det nationella kvalitetsregistret: Strokeregistret vid 3 och 12 mån efter insjuknandet. Intervjuer genomförs och analyseras kvalitativt. Om hypotesen, att tillägg av massagebehandling till gängse rehabiliterande träning ger positiva effekter, bekräftas kan mjuk massage erbjudas mer regelbundet inom slutenvård.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten, EPM

Film om mjuk massage som kompletterade behandling efter stroke

Kontaktpersoner

Elisabet Åkesson, Lektor/Docent, Karolinska Institutet, Leg Läkare, Stockholms Sjukhem

 Skicka mejl

 

Berit Cronfalk Seiger, Docent, Karolinska Institutet, Leg sjuksköterska, Massageterapeut,  Ersta Sköndal Högskola

 Skicka mejl

 

Mia von Euler, Överläkare Karolinska Sjukhuset, Lektor/Docent, Strokeforskare Karolinska Institutet,

 Skicka mejl

 

Anna-My Strandell, Leg sjuksköterska, Avd 1, Rehabilitering, Stockholms Sjukhem

 Skicka mejl

 

Anita Nyström, Undersköterska & Rehabassistent, Avd 1, Rehabilitering, Stockholms Sjukhem

 Skicka mejl

 

Jill Nygren, Undersköterska, Massageterapeut,  Vård och omsorg, Stockholms Sjukhem

 

Nina Andersson, Specialist neurologi, Leg Fysioterapeut

 

Emese Szabó, Leg Fysioterapeut

 Skicka mejl

 

Jorge Ruas, Docent, Karolinska Institutet, Molekylär och cellulär arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

 Skicka mejl

Tack!

Tack till medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem

Studien vid Stockholms Sjukhem finansieras primärt av Stockholms Läns Landsting/Region Stockholm.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan