Studier av immunförsvaret och läkemedelsomsättning i livets slut

Hur fungerar immunförsvaret de sista månaderna, veckorna och dagarna i livet och hur påverkar det patienternas symptombörda och livskvalité?  I samma projekt undersöker vi också hur kroppens förmåga att bryta ner läkemedel förändras under den sista tiden i livet. Det insamlade materialet används också för att ta reda på mer om immunsvar vid covid-19-infektioner.

Många viktiga funktioner i kroppen slutar fungera när livets slut närmar sig. Exempelvis minskar njurfunktion, kognitiva förmågor försämras och man får sämre muskelstyrka och rörelseförmåga. I det här projektet vill vi studera immunförsvarets funktion under de sista månaderna, veckorna och dagarna i livet, ett område som är mycket dåligt undersökt.

Många döende patienter drabbas ofta av allvarliga infektioner, som lunginflammationer och blodförgiftning, sannolikt som ett resultat av ett sviktande immunförsvar. Exakt vilka delar av immunförsvaret som påverkas är okänt, likaså vilka patienter som drabbas. Målet med det här projektet är således att öka kunskapen om immunförsvarets funktion under den sista tiden i livet för att bättre förstå hur vi ska kunna optimera behandling för att minska symptombördan och öka livskvalitén för våra patienter.

Utmattning av T-celler

I projektet tas blodprover från patienter sista månaderna, veckorna och dagarna i livet och undersöks i laboratorier på Karolinska Institutet, Institutionen för Laboratoriemedicin, avdelningen för Klinisk Mikrobiologi. Blodet undersöks avseende funktion av T-celler där vi specifikt är intresserade av att studera så kallad utmattning av T-celler som ger ett sämre immunologiskt svar vid infektioner. Vi undersöker även andra delar av immunförsvaret genom att studera olika immunologiska markörer i blodet som avspeglar immunförsvarets funktion samt studerar den bakteriedödande förmågan i blodet via en nyuppsatt metod.

Sammanlagt samlas prover in från 150 patienter inskrivna vid ASIH Stockholms Södra och Stockholms Sjukhem. Prover samlas också in från friska individer i samma ålder som patienterna och undersöks på samma sätt. Resultaten från de friska individerna fungerar som kontrollgrupp.

Immunitet mot covid-19

I samma prover mäter vi också en kroppsegen markör för läkemedelsomsättning, 4-betahydroxykolesterolkolesterol-kvot. Denna markör avspeglar leverns förmåga att bryta ner läkemedel. Även här jämför vi resultaten från patienternas prover med de friska individerna för att se om förmågan att bryta ner läkemedel förändras i livets slut. Detta är viktigt för att ta reda på om man bör justera dosen eller sätta ut vissa läkemedel för att minska biverkningar när patienterna är i livets slutskede. Proverna som finns insamlade i det här projektet kommer också användas för en ny frågeställning som handlar om immunitet mot covid-19.

Studien är godkänd av Etikprövningsmydnigheten: Dnr 2017/203-31/4. Projektet är ett samarbete mellan ASIH Stockholm Södra, Stockholms Sjukhem och Karolinska Institutet.

Kontakt

Ansvarig för projektet:

Linda Björkhem-Bergman, överläkare vid Stockholms Sjukhems Palliativa vård samt docent och Forskargruppsledare vid Karolinska Institutet.

 Skicka mejl

 

Medarbetare:

Caritha Klasson, forskningssjuksköterska vid Stockholms Sjukhem, doktorand

Maria Helde-Frankling, överläkare inom onkologi och palliativ medicin Karolinska Universitetssjukhuset, post-doc vid Stockholms Sjukhem

Peter Bergmans forskargrupp vid Karolinska Institutet

Annika Karlssons forskargrupp vid Karolinska Institutet

 

Tack till

Studien finansieras med anslag från Cancerfonden, Region Stockholm, Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhems Jubileumsprogram.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan