Förbättrat teamarbete inom den palliativa vården

– kan vi förbättra effektivitet, patientupplevelse och personalnöjdhet?

Teamarbete inom den palliativa vården är ett prioriterat område, men hur teamarbete ska utföras är fortfarande inte klarlagt. I projektet utvärderas teammognad hos personalen och patienternas upplevelse av vården. Därefter genomförs ett förbättringsprojekt med fokus på förbättrat teamarbete och teammognad och patientupplevelsen mäts åter efter genomfört förbättringsarbete.

Den palliativa vården syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter som drabbas av livshotande, icke-botbar sjukdom oavsett diagnos. Uppgiften är att med en helhetssyn på människan stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Samarbete i team bestående av olika personalkategorier är grunden för en god palliativ vård. Teamets uppgift är att ha gemensamma mål med patienterna och samordna bedömning, planering och utvärdering av patienternas vård. Ett välfungerande teamarbete är beroende av en god kommunikation mellan medlemmarna i teamet. Socialstyrelsen och andra organisationer förordar teamarbete inom palliativ vård, men hur teamarbetet inom palliativ vård kan förbättras är otillräckligt utforskat.

Syftet med projektet är ett kvalitetsförbättringsprojekt med mål att förbättra teamarbetet inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) på Stockholms Sjukhem, Palliativt Centrum

Syftet med projektet är ett kvalitetsförbättringsprojekt med mål att förbättra teamarbetet inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) på Stockholms Sjukhem, Palliativt Centrum. Utvärdering av förbättringsprojektet kommer att utvärderas och rapporteras vetenskapligt. Totalt arbetar över 170 personer på dessa enheter och personalen består av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. All personal och alla inskrivna patienter kommer att tillfrågas om deltagande i studien.

Indelat i tre delar

Studieupplägget är tredelat. I den första delen mäts vårdpersonalens upplevelse av teamarbete, stress och arbetsnöjdhet med validerade enkäter. Samtidigt mäts patienternas upplevelse av vården och deras symtom med enkäter. Därefter startar studiens andra del, förbättringsdelen. Under denna tid skall teamarbetet utvecklas på basen av de resultat som framkommit i den första delen. Efter avslutad förbättringsdel startar projektets tredje del, utvärderingsdelen. I denna mäts åter personalens och patienternas upplevelse med samma instrument som i första delen.

Personalen gör prioriteringar

Förbättringsdelen startar med utbildningstillfällen om teori och tidigare forskning kring teamarbete i palliativ vård och resultat från enkäterna presenteras. Därefter startar förbättringsarbete som kommer att drivas enligt vedertagna förbättringsmodeller i samråd med kvalitetsutvecklare på Stockholms Sjukhem. Alla förbättringsprojekt skall utgå från personalens egna prioriteringar av de viktigaste förbättringsområdena på basen av resultaten från enkäterna. I samband med att förbättringsarbetet avslutats efter 3-6 månader startar utvärderingsdelen. Personal och patienter kommer att få fylla i samma enkäter som i första delen och resultaten kommer att jämföras med data vid studiestart.

Bättre vård och arbetsmiljö

Förbättrat teamarbete kommer förhoppningsvis att förbättra vården för de allra sjukaste och mest utsatta patienterna som befinner sig i livets slutskede. Förbättrat teamarbete kan också förbättra både arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen för all personal inom den specialiserade palliativa vården, vilket är önskvärt både ur ett personal- och patientperspektiv.

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Kontakt

Huvudansvarig för studien är läkare Christel Hedman, Palliativt Centrum Stockholms Sjukhem:

 Skicka mejl

Anna Klarare, med dr, Ersta-Sköndal-Bräcke Högskola

 Skicka mejl

Medverkande är personal på alla enheter Palliativt Centrum: ASIH Bromma, ASIH Innerstaden och de Specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningarna 2 och 4.

Tack till!

Tack till alla medverkande patienter och kollegor vid Stockholms Sjukhem

Studien vid Stockholms Sjukhem finansieras primärt via den kliniska verksamheten då detta i första hand är ett kvalitetsförbättringsprojekt

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan