Är tillgången till vård i livets slutskede jämlik?

Tillgången till sjukvård ska vara jämlik i livets alla skeden, men vi vet inte med säkerhet om det är så. De omfattande registerstudierna avser att undersöka om personer i livets slutskede får jämlik vård och om vårdkostnaderna är jämlika inom Region Stockholm, oavsett faktorer som ålder, kön, socioekonomi och samsjuklighet.

Att erbjudas vård på lika villkor t.ex. oavsett ålder eller kön är särskilt viktigt i livets slutskede, när behovet av vård är som störst. Inom ett omfattande projekt görs registerstudier som baseras på data från Region Stockholms administrativa databaser (VAL-databaserna).

I dessa register finns uppgifter om all vårdkonsumtion i länet, både i primärvård och sjukhusvård. Alla sjukdomsdiagnoser och åtgärdskoder (KVÅ koder) finns registrerade, samtidigt som alla patientuppgifter är anonymiserade. Vi kan därför undersöka och jämföra stora grupper samtidigt. Frågeställningar som vi bearbetar är vilka patientgrupper som får tillgång till specialiserad palliativ vård, i vilken utsträckning patienter behöver göra oplanerade besök på akutmottagningen i livets slutskede och var man dör.

Specifika frågeställningar handlar till exempel om den palliativa vården är jämlik oavsett om man har cancer eller en icke-cancer diagnos som svår hjärtsvikt eller svår KOL, och oavsett om man har samsjuklighet till exempel i form av en demenssjukdom eller en psykiatrisk diagnos. Om ojämlikheter i vårdutbudet upptäcks, kan det användas för att förbättra framtida vård.

 

 

Kontakt

Peter Strang 

E-post